مهلت زمانی پرداخت تسهیالت در قالب طرح اساتید بانک رفاه تمدید شد

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ در راستای تکریم از جامعه علمی کشور، مهلت زمانی پرداخت تسهیالت در قالب طرح اساتید تا پایان شهریور ماه سال ۸٩۳1 تمدید شد.جامعه هدف این طرح، اساتید عضو هیات علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشــی و فناوری دولتی و غیر دولتی که دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که در قالب عقد مرابحه بابت امور علمی و پژوهشی و سایر تسهیالت مورد نیاز در چارچوب طرح مذکور قابل پرداخت اســت.متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رســانی بانک به نشــانی www.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز اطالع رسانی وپاسخگویی بانک رفاه (فراد) به شماره تلفن 021-۸525 تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.