تقدیر ویژه از بانک گردشگری به عنوان حامی اصلی هفتمین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری در مراســم اهداء نشانهای برتر هفتمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی کشور که با حضور قریب به 200 شرکت معتبر داخلی و خارجی در حال برگزاری اســت؛ از بانک گردشــگری به دلیل حمایت و پشتیبانی ارزشــمند از این رویداد معدنی تقدیر شــد و لوح ویژه به این بانک تعلق گرفت.این گزارش حاکی اســت؛ حمایت بانک گردشــگری از این رویداد که با مشارکت شرکت گســترش صنایع و معادن ماهان، به عنوان هلدینگ تخصصی صنعتی و معدنی گروه مالی گردشگری نیز همراه است، با هدف ایجاد فرصتهای بهینه سرمایهگذاری در این حوزه پیشــران و همچنین رونقبخشی به فضای کسبکار کشور و ایجاد مزیت تولید صادارتی برای فعاالن و شرکتهای این بخش انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.