شعب کریم خان زند، میدان انقالب و میدان فردوسی بانک پارسیان به سامانه ارایه خدمات بانکی ویژه نابینایانمجهزاست

Sobh Eqtesad - - News -

همزمان با فرارسیدن ۳2 مهر (روزجهانی نابینایان)، رییس سازمان بهزیستی کشور با ارسال لوح تقدیری خطاب به دکتر پرویزیــان، از حمایت های بانک پارســیان در فراهم نمودن و تســهیل امــکان ارایه خدمات بانکی بــه جامعه نابینایان تقدیرکرد.به گزارش روابط عمومی بانک پارســیان؛ الزم به ذکر است که مرداد ماه سال گذشته، بانک پارسیان با هدف آسان سازی دسترسی به خدمات بانکی برای این گروه از هم میهنان، شعب خود واقع درکریم خان زند، میدان انقالب و میدان فردوسی خود را به سامانه ارایه خدمات بانکی ویژه نابینایان تجهیز کرد. گفتنی است؛ این سامانه شامل دستگاه برجسته نگار و نرم افزار فرم های بانکی اســت که دارای صفحه کلید و نمایشــگر بریل بوده و تکمیل فرم های بانکی با اســتفاده از صفحه کلید توسط نابینایان انجام می شودو کلیه نوشتار موجود در فرم های بانکی از طریق نمایشــگر بریل دستگاه برجسته نگار به صورت لمسی قابل خواندن برای روشــندالن اســت. بنابراین با راه اندازی این سامانه در بانک پارسیان، روشــندالن بدون نیاز به حضور همراه می توانند فرم های درخواست انواع عملیات بانکی نظیر افتتاح حساب ، دریافت وجه ، واریز وجه، خدمات کارت و ... را دریافت کنند و عملیات بانکی را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.