بررسی مزایای استفاده از وامهای قرضالحسنه براي اشتغالزایي

Sobh Eqtesad - - News -

اساسیترین مزیت اســتفاده از وامهای قرضالحسنه کمک به راهاندازي طرحهاي توانمندسازي اقتصادي، اشتغالزایي پایدار براي مردم مناطق کمتر توسعهیافته کشوربوده است. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران به نقل از خبرگزاری فارس، توانمندسازی اقتصادي روستاها و مناطق محروم کشــور یکي از راهکارهاي مهم براي رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتي مورد تأکید رهبر معظم انقالب اســت. حدود یک سوم جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگي ميکنند که در اغلب مناطق فاقد فعالیت اقتصادي پویا و هدفمند هستند و بــا در نظر گرفتن ظرفیتهاي بالقوه موجود دربخش اقتصاد روســتایي و با هدایت و برنامهریزي مناسب ميتواند سهم خود را در کل اقتصاد کشــور ایفا کند.حرکت در این مســیر باید با تدبیري ویژه و فعالیتي جهادگونه انجام شود تا این بخش مهم از اقتصاد کشور بار دیگر به گردش درآید و تأثیرات الزم را براي اجراي اقتصاد مقاومتي و حمایت از تولیدات داخلي در کشــور داشته باشد.در همین زمینه بانک قرضالحسنه مهر ایران تاکنون با مشــارکت در تامین مالي خرد در مناطق کمتر توسعه یافته کشور منجر به شکوفا شدن پتانسیلهاي بالقوه و اشتغال زایي براي هزاران نفر شــده که این مســئله خود به افزایش امید به زندگي بهتر در مناطق محروم منجر شده و از مهاجرت به حاشیه شهرها و معضالتي مانند حاشیه نشیني جلوگیري کرده است. طرحهای اشتغالزایی در بانک قرض الحسنه مهر ایران سه طرف دارد. یک طرف بانک قرضالحســنه مهر ایران، یک طرف نهاد یا ارگاني که به تعریف طرحهاي اشــتغالزا بپردازد و مدل انجام کار را تعریــف کند. مانند قراردادي که این بانک با بنیاد برکت امضا کرد و طرف سوم این طرحهاي اشتغالزایي نیز متقاضیان دریافت وام براي ایجاد شــغل هستند.بانک قرض الحسنه مهر ایران پس از آسیبشناسی طرحهای سابق نظام بانکي که براي ایجاد شغل، به صورت مســتقیم به مردم وام پرداخت ميشد، مدل پرداخت مســتقیم وام به متقاضي حذف شده و در مدل مثلثي، طرحهاي اشتغالزا بر اساس مزیت تعریف شدهاند.مدل اجرایی کنونی بانک قرض الحسنه مهر ایران مثلثي بوده و یک ضلع این مثلث بانک قرضالحسنه مهر ایران، ضلع دوم بنیادها و نهادهایي مانند بنیاد برکت، بسیج سازندگي، بهزیستي، بنیاد مســکن و ... به عنوان متولي ایجاد شــغل براي بخشهایي از جامعه و ضلع ســوم نیز شهروندان متقاضي وام براي راه اندازي یک کســب و کار کوچک هستند.فلسفه شکل گیری این سه ضلع در بانک قرضالحسنه مهر ایران بر این اصل استوار بوده که بانکها در شناخت طرحهاي اشتغالزا تخصص ندارد و نميدانند کدام کسب و کارهاي متقاضیان وام طرحهاي اشتغالزا سودآوري خواهد داشــت.در حقیقت دلیل ورود نهادها و بنیادهایي مانند بنیاد برکت یا بسیج سازندگي تخصص آنها در تعریف شغل بوده بر این اساس این نهادها معایب و محاسن طرحها را بررسي کرده و افراد تحت پوشش را براي دریافت وام به بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفي ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.