امکانات ویژه برای روشندالن در شعبههای بانکپاسارگاد

Sobh Eqtesad - - News -

بانکپاسارگاد در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای کیفیــت خدمات بانکی، تجهیزات و امکانات ویژهای را برای روشندالن در شعبههای خود ایجاد کرده است.به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد، خســرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابطعمومی این بانک با اعالم این خبر گفت: این تجهیزات با بهرهگیری از تکنولوژیهای روزآمد، امکان اســتفاده از خدمات بانکی را به صورت دیداری و شنیداری و بدون نیاز به حضور همراه فراهم میکنند. در این طرح کلیهی ضوابط و قوانین امنیتی رعایت شده و روشندالن از طریق دســتگاه برجستهنگار و با استفاده از دستیار صوتی، کلیهی امور بانکی را انجام میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.