جان بولتون به روسیه و سه کشور قفقاز جنوبی سفر می کند

Sobh Eqtesad - - News -

سفر جان بولتون مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا به روســیه و سه کشــور قفقاز جنوبی،شامل جمهوری آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان روز 20 اکتبر ( برابر 28 مهر ماه ) آغاز می شود .بر اساس گزارش روز شنبه پایگاه خبــری ' رپورت '، بولتون در صفحه توئیتر خود نوشته است: روز 20 اکتبر با هدف ترویج منافع آمریکا در برخی مســائل امنیتی و دیدار بــا مقامات بلندپایه روســیه ، جمهوری آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان به این منطقه ســفر خواهم کرد .مشاور امنیتی دونالد ترامپ در ادامه نوشــت :هدف از سفرم به روسیه ادامه مذاکرات در باره روابط آمریکا و روســیه است،اختالف نظرهای وجــود دارد و مــا می توانیم در این راســتا پیشرفت داشته باشــیم .بولتون افزود: در جریان سفر به جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان اهمیت نقش ژئوسیاســی این کشورها و روابط با ایران ، روسیه و ترکیه بعنوان دولت ها ضامن حل بحران ســوریه را بررسی خواهم شد .وزارت امور خارجه گرجستان،نیز در واکنش به گزارش های در باره ســفر قریب الوقوع جان بولتون به منطقه ، آن را گام دیگری در راستای تعمیق همکاری های راهبردی میان دو کشور عنوان کرد . به گزارش پایگاه خبری 'آپســنی ' وزارت امور خارجه گرجستان اعالم کرد ، سفر بولتون نشان می دهد امور امنیتی گرجستان و قفقاز جنوبی بعنوان مسایل مهم در دستور کار دولت امریکا قرار دارد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.