نتانیاهو با ایران هراسی اشغال قدس را توجیه می کند

Sobh Eqtesad - - News -

تارنمای «المانیتور» با اشاره به ادعاهای واهی و ضدایرانی نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوشت: نخست وزیر اسرائیل می کوشد تا با تمرکز بر پروژه ایران هراسی، اشغال فلسطین را کتمان و توجیه کند.به گزارش ایرنا، این تارنمای خبری-تحلیلی با رد ادعای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در مورد کشف یک تاسیسات هســته ای جدید در«تورقوزآباد» در جنوب تهران نوشت: یکی از مقام های اطالعاتی آمریکا که خواســت نامش فاش نشــود، در گفتگو با خبرگزاری رویترز ادعای نتانیاهو مبنی بر کشــف یک تاسیســات هســته ای جدید در ایران را رد کرد و گفت که ساختمانی که نتانیاهو به آن اشاره کرده پر از قفسه و سند است و هیــچ ردی از لوله های آلومینیومی یا ســانتریفیوژ برای غنی سازی اورانیوم در آن به چشــم نمی خورد.«یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اذعان داشت که برخالف آن چه نخســت وزیر اسرائیل سعی در القای آن دارد، ایران مانع از ورود بازرســان این ســازمان به ســایت های هسته ای خود نشــده و آژانس دسترسی به سایت های هسته ای ایران را دارد. المانیتور در ادامه با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین نوشــت: هدف از پروژه ایران هراسی نتانیاهو در سالهای اخیرالپوشانی سیاست اشغالگرایانه اسراییل در فلسطین است. این سیاســت در هفته جاری جان دو اسرائیلی را گرفت که متاســفانه آخرین قربانیان نیز نخواهنــد بود. قطعا نتانیاهو در مواجهــه با این تهدیــد به راهبرد ایران هراســی خود ادامه خواهد داد و باید خود را برای پاورپوینت دیگری از کشــف یک «تاسیسات هسته ای» جدید ادعایی در قلب تهران آماده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.