ترامپ عاشق سعودیهاست

Sobh Eqtesad - - News -

“ترامــپ روابط طوالنی و عمیقی با عربســتان دارد و معموال روابط تجاری خود با سعودیها را به رخ کشیده است. حاال اما با رویارویی دولت ترامپ با درخواستهایی مبنی بر واکنش سختگیرانهتر درباره دولت عربستان به دنبال ناپدید شــدن جمال خاشــقجی، این روابط بیش از پیش مورد بررسی قرار گرفتهاند.”به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در مطلبی روابط دونالد ترامپ، رییس جمهور و میلیاردر آمریکایی با عربســتان را بررسی کرده و به چالشهای پیش روی او در مواجهه با مساله ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد ســعودی و تاثیرات آن بر روابطش با سعودیها پرداخته است.آسوشیتدپرس در این مطلب آورده است: «ترامپ در سال 2015 و در زمان اعالم نامزدی خود برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا گفت: من عاشق سعودیها هستم.احتمال میرود که جمال خاشقجی که بزرگترین منتقد سعودیها است، از سوی عربستان ربوده یا کشته شده باشد. او برای دریافت اســنادی مربوط به ازدواجش به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرده بود و پس از آن دیگر دیده نشد.والتر شاوب، رییس سابق اخالق فدرال که هماکنون مشــاوره یک گروه نظارتی را برعهده دارد که از ترامپ به خاطر تنظیم روابط خارجی دولتش بر مبنای روابط تجاری خود شکایت کرده است، میگوید: ســعودیها پول خود را به سمت او سرازیر میکنند. این مســاله اعتمادها را درباره اینکه ترامپ کار درســت را در مورد مســاله خاشــقجی انجام میدهد، تضعیف میکند.ترامپ سال گذشته در نخستین ســفر خود به عنوان رییس جمهور آمریکا به عربســتان رفت و طرح بسته فروش 110 میلیارد دالری تسلیحاتی خود را به عربستان ارائه کرد.این روابط اما با فشارهای کنگره آمریکا بر ترامپ برای اعمال فشار بر عربستان به منظور پی بردن به آنچه بر سر خاشقجی آمده، تهدید میشوند.ترامپ گفته است که به زودی با پادشاه عربستان درباره ناپدید شدن خاشقجی صحبت میکند اما در عین حال تاکید کرده است که نمیخواهد از قرارداد تسلیاتی سودآور خود با سعودیها دست بکشد و یادآور شده که خاشقجی شهروند آمریکا نیست. عربســتان اتهامات مطرح شــده علیه خود را مبنی بر قتل این روزنامهنگار "بیپایه و اســاس" دانسته اســت.روابط ترامپ با میلیاردرها و شاهزادگان ســعودی به ســالها پیش باز میگردد و اکنون فقط عمیقتر شــدهاند.در ســال ،1991 زمانی که ترامپ در ورشکستگی دست و پا میزد و برای پول درآوردن تقال میکرد، قایق تفریحی "پرنسس" خود را به قیمت 20 میلیون دالر به ولید بن طالل، شاهزاده میلیارد سعودی فروخت.چهار سال بعد، این شاهراده عربستانی بار دیگر به نجات ترامپ آمد و سرمایهگذاران دیگر را در قرارداد523 میلیون دالری هتل پالزا ترامپ شــریک کرد.ترامپ در ســال ،2001 چهل و پنجمین طبقه برج جهانی ترامپ در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویــورک را به مبلغ 12 میلیون دالر فروخت که بزرگترین خرید در این ســاختمان محسوب میشــد و خریدار آن کسی نبود جز پادشاهی عربســتان.مدتی پس از آن که ترامپ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهــوری 2016 اعالم کرد، به تدریج زمینــه را برای تجارتهای جدید با عربســتان فراهم کرد. بر اساس گزارشهای مالی ســال ،2016 او هشت شرکت را با اسامی مرتبط با عربستان ثبت کرد که شامل “‪THC Jeddah‬ ‪Advisor LLC‬ و”Hotel ‪”DT Jeddah Technical Services“‬ میشود.ترامپ در سخنرانی خود در آالباما در تاریخ 21 اوت 2015 و همان روزی که این چهار موسسه را ایجاد کرد، گفت: من با عربستانیهای زیادی برخورد داشــتام. آنها از من آپارتمانهایی خریدهاند و 40 تا 50 میلیون دالر هزینه کردهاند. انتظار دارید من از آنها بدم بیاید؟ من آنها را بســیار دوست دارم.شرکت ترامپ مدتی کوتاهی پس از انتخابات 2016 اعالم کرد که این شرکتهای سعودی را تعطیل کرده است. ترامپ بعدها متعهد شد که تا زمانی که ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده دارد، قرارداد خارجی جدیدی را امضا نکند.این شــرکت در بیانیهای که اخیرا منتشــر کرده، اظهار کرده است، فرصتهای تجاریای را در کشورهای بسیاری یافته است اما "برنامهای برای گســترش تجارتش در عربســتان ندارد”.از زمانی که دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا تحلیف شــد و فعالیت خود را آغاز کرد، دولت عربستان و گروههای البیگری برای آن، مشتریان سودآوری برای هتلهای ترامپ بودهاند.بر اســاس گزارشی که به وزارت دادگستری آمریکا داده شده، نهاد روابط عمومی پادشاهی عربســتان از مارس سال گذشته، حدود 270 هزار دالر برای اقامت و پذیرایی در هتل واشنگتن ترامپ هزینه کرده است. سخنگوی این نهاد به روزنامه والاستریت ژورنال گفته است که هزینههای هتل ترامپ بخشی از کمپین البیگری تحت حمایت سعودی علیه طرحی است که به آمریکاییها اجازه میدهد که از دولتهای خارجی به اتهام دست داشتن در حمله تروریستی 11 سپتامبر شکایت کنند.دادستانان کل مریلند و منطقه کلمبیا هزینههای نهادهای البیگری عربستان را نمونهای از هدایای خارجی به رییس جمهور آمریکا دانستهاند که احتمال دارد ممنوعیت قانون اساسی این کشور برای دریافت پول در راستای منافع خارجی را نقض کند. بر اســاس گزارش واسنگتن پست، دولت عربســتان همچنین یکی از نخستین مشــتریان هتل بینالمللی ترامپ در نیویورک در اوایل سال جــاری میالدی بود.ایــن روزنامه به نامهای داخلــی از مدیر کل هتل اشــاره میکند که در آن نوشته اســت، اقامت "دقیقه نودی" گروهی در ماه مارس که از عربســتان آمده بودند و محمد بن سلمان، ولیعهد ســعودی را همراهی میکردند، هزینه اجــاره اتاقهای هتل را پس از دو ســال کاهش، تا 13 درصد افزایش داد.عربستان همچنین به یکی از تعهدات سیاســی کلیدی ترامپ نیز کمک کرده است. سال گذشته پادشاهی سعودی برنامههایی را برای سرمایهگذاری 20 میلیارد دالری در یک صندوق زیرســاخت خصوصی که بر آمریکا تمرکز دارد، اعالم کرد. این صندوق به گروه "بلکاســتون" تعلق دارد. ترامپ اوایل سال جاری میــالدی از برنامه 200 میلیارد دالری فدرالی رونمایی کرد که هدف آن تعمیر فرودگاهها، جادهها، بزرگراهها و بنادر آمریکا اســت و برای این طرح شــرکتهای خصوصی را به یاری طلبید تا بخشــی از زیرساختهای متعلق به دولت را نیز به آنها بفروشد.استفن شوارزمن، مدیرعامل گروه بلکاســتون که تولد هفتادســالگی خود را در عمارت مارئهالگــو ترامپ در فلوریدا جشــن گرفت، ترامپ را در ســفرش به عربستان همراهی کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.