51یمنی در بمباران دو اتوبوس حامل آوارگان شهید شدند

Sobh Eqtesad - - News -

15 یمنی در جریان بمباران دو دســتگاه اتوبوس حامل آوارگان یمنی در استان الحدیده توسط جنگنده های متجاوز عربستانی شــهید و 20 تن دیگر زخمی شدند.به گزارش روز شنبه شبکه خبری المسیره ، جنگنده های عربستانی روز شنبه طی دو نوبت دو اتوبوس حامل آوارگان یمنی در آزاد راه المصبریه در شهر جبل راس در استان الحدیده را بمباران کردند.بر پایه این گزارش 35 شهید و مجروح این بمباران به چند بیمارستان و مرکز درمانی در الحدیده منتقل شــدند.حمله به اتوبوس های حامل آوارگان و دانش آمــوزان یمنی یکی از اهداف جنگنده های پیشــرفته سعودی است و تاکنون شــمار زیادی اتوبوس مورد اصابت این جنگنده ها قرار گرفته اســت. در جریان حمله به اتوبوس دانش آموزان ابتدایی در مرداد ماه سال جاری 54 کودک کشته و 70 نفر زخمی شدند. هواپیماهای متجاوز عربستانی روز جمعه نیز مخازن آب در جزیره کمران در استان الحدیده را هدف حمالت خود قرار دادند.متجاوزان عربســتانی در اگوست / مرداد گذشته 10 چاه و مخزن آب در جزیره کمران را بمباران کردند که بر اثر آن آب آشــامیدنی 800 خانواده یمنی قطع و خانواده ها مجبور به کوچ از خانه و دیار خود شدند . هواپیماهای متجاوز سعودی از پنجشنبه گذشــته تاکنون مناطق مختلف استان الحدیده را هدف حمالت وحشیانه خود قرار داده است.وزارت بهداشت یمن روز پنجشنبه گذشته از کشته و مجروح شدن شمار زیادی افراد غیــر نظامی در حمله هوایی و دریایــی ائتالف متجاوز عربی به بیمارســتان الدریهمی در الحدیده ( غرب ) این کشور خبر داد. در این حمله که توســط جنگنده های ائتالف و ناوهای جنگی آن مستقر در دریای ســرخ انجام گرفت، ساختمان بیمارستان و مرکز ارایه خدمات به مادران باردار و کودکان الدریهمی کامال تخریب شــد. عربســتان و امارات از ششم فروردین سال 94 در قالب ائتالفی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حمالت گســترده ای را علیه یمن فقیرترین کشــور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیادخواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. تجاوز عربستان و امارات به یمن تاکنون منجر به کشته شــدن بیش از 16 هزار یمنی بی گناه و ویرانی زیر ساخت های این کشور شده است. مشکالت تغذیه کودکان و مادران با اطفال شــیرخوار ، کمبود و گرانی مواد غذایی ، سوء تغذیه و گسترش وبا از عمده مشــکالت مردم یمن در طول چهار سال گذشته و از زمان آغاز تجاوزهای ســعودی اســت. تاکنون شمار زیادی از سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار پایان این تجاوز شده اند ولی ریاض در سایه حمایت های امریکا و کمک های تسلیحاتی واشنگتن به حمالت خود به مردم بی دفاع یمن ادامه می دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.