آخرین گمانه زنی رسانه های ترکیه درباره سرنوشت خاشقچی

Sobh Eqtesad - - News -

چگونگی ناپدید شــدن 'جمال خاشــقچی' روزنامه نگار سعودی و احتمال قتل وی پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول، همچنان در صدر اخبار و گمانه زنی رســانه های خبری ترکیه قرار دارد و لحظه به لحظه گزارش های جدید در این باره منتشــر می شــود.به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه 'ینی اخراج شفق''بابه تشریح سرنوشت 'یا خاشقچیپرداخت

انتشار گزارشی با عنوان اجازه و یا و نوشــت: سرنوشت خاشــقچی همچنان از سوی مقامات امنیتی ترکیه در حال بررسی است و آنها در تحقیقات خود بر روی احتمال قتل این روزنامه نگار عربستانی و دفن جسد وی در محل کنســولگری و یا ســایر نقاط متمرکز شــده اند و به همین دلیل همه نگاه ها به ساختمان کنســولگری و محل اقامت سرکنسول عربســتان در فاصله 300 متری ساختمان کنسولگری دوخته شده است. به نوشته این رسانه، مذاکرات آنکارا با ریاض به منظــور ورود مامــوران امنیتی ترکیه به ســاختمان کنســولگری و خانه سرکنسول عربســتان در اســتانبول به منظور بازرسی دقیق همچنان ادامه دارد و در همین ارتباط وزارت خارجه ترکیــه مهلتی را معین کرده و چنانچه اجازه بازرســی صادر نشــود، همه کارکنان کنسولگری عربستان از ترکیه اخراج خواهند شــد.بنابر اعالم این رســانه، دیروز 11 نفر از سوی آل ســعود برای همکاری با ترکیه در خصوص تعیین وضعیت خاشقچی وارد استانبول شده اند و امروز جلسه ای را با مقامات امنیتی ترکیه برگزار خواهند کرد تا در خصوص همراهی با ماموران امنیتی ترک برای بازرسی از کنسولگری به توافق برسند. این رسانه نزدیک به حزب حاکم ترکیه مدعی شــد که ماموران ترک در بازرسی ابتدایی از ساختمان کنسولگری فقط اجازه مشاهدات از داخل بنا را داشته و مجاز به حفاری از نقاط مشــکوک و کندن نقطه خاصی از ساختمان و محوطه را نداشتند.به نوشــته این رسانه، واحدهــای اطالعاتی ـ امنیتــی ترکیه قتل و تکــه تکه کردن جنازه خاشــقچی و دفن آن در یکــی از دو آدرس مشــکوک داخل ساختمان کنسولگری و یا منزل سرکنسول عربســتان را می دهند.به ادعای ینی شفق، پلیس امنیت بــا همکاری ماموران اطالعاتی همه رفــت و آمدهــای ماه اخیــر مقامات کنسولگری را بررســی کرده اند و به همین دلیل در تحقیقات و بررسی فقط به دو آدرس موجود (کنسولگری و منزل سرکنسول) اکتفا نخواهند کرد، بلکــه آدرس های دیگری نیز مورد بررســی قرار خواهد گرفت، چرا که در روز ناپدید شدن خاشقچی، یک مینی بوس متعلق به کنسولگری به اطراف محله 'پندیک' استانبول رفته و 6 ساعت و نیم دیگر به محل کنســولگری بازگشته است و به همین دلیل پلیس ترکیه مشکوک به دفن جنازه تکه تکه شدن خاشقچی در آدرس های مشکوک است و به همین علت به حفر و جســتجوی مکان های مشکوک مبادرت خواهد کرد. در ادامه این گزارش آمده است که سرکنسول عربستان در پنج روز گذشته تاکنون از محل اقامت خود بیــرون نیامده و دیروز نیز آمدن پسر سرکنسول به منزل پدر بسیار مشکوک به نظر رســید، چرا که وی فــارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه استانبول است.روزنامه های کارار، ینی شفق و 'استار' نیز دیروز با انتشار گزارشی مدعی شــدند که بر اساس گزارش مندرج در روزنامه 'واشــنگتن پست'، بعضی مقامات آنکارا به کاخ سفید اطالع داده اند که پلیس ترکیه به فیلم شکنجه و قتل خاشقچی دســت یافته و این روزنامه نگار سعودی در کنسولگری عربســتان توسط ماموران ریاض کشته و تکه تکه شده است. شبکه 'خبر.7 ' نیز در همین ارتباط گزارشی را با استناد به شبکه خبری 'سی.ان.ان' آمریکا منتشر کرد و نوشت: مقامات ترکیه به اسناد و مدارکی از ســوی جاسوســان غربی مبنی بر قتل خاشــقچی در کنسولگری عربستان دســت یافته اند.روزنامه 'ینــی آکیت' نیز با انتشار گزارشی نوشت: ناپدید شدن خاشقچی در کنســولگری عربستان و احتمال قتل وی هر روز فشــار افکار عمومی و رسانه ای را بر حکومت ریاض بیشتر می کند، به طوری که واکنش ها علیه این اقدام احتمالی عربستان روز به روز تشــدید می شــود.به نوشته این رسانه، بسیاری از روزنامه های جهان و مقامات بلندپایه کشورها نسبت به رفتار ریاض انتقاد کرده 'محمدبن سلمان ولیعهد و'خواستارسعودی پاسخگوییشدهشفافاند.ینی آکیت افزود: حکومت عربستان در تدارک برگزاری همایشــی با عنوان 'ابتکار ســرمایه گذاری

آینده' در تاریخ اکتبر ســال جاری در ریاض را دارد، اما برگزاری آن به دلیل ناپدید شدن خاشقچی نامشخص است، چرا که بسیاری از افراد مدعو، سفر خود را به عربستان به حالت تعلیق درآورده اند.رســانه های مهمی مانند 'نیویورک تایمز'، 'اکونومیست' و 'لس آنجلس

تایمز' از جمله نشریاتی هستند که از حضور در کنفرانس ابتکار ســرمایه گــذاری آینده انصراف داده اند.به نوشته این رسانه، 'ریچارد

برانسون' میلیاردر انگلیسی، مذاکره با صندوق ســرمایه گذاری عمومی عربستان را متوقف کرد و 'ارنســت مونیز' وزیــر انرژی در دولت 'باراک اوباما' رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز اعالم کرد که از پــروژه 500 میلیارد دالری موسوم به 'نئوم' کناره گیری کرده و همکاری او در آینده، بســته به مشخص شدن حقایق مربوط به ناپدید شدن خاشقچی خواهد بود. روزنامه 'صباح' از رسانه های نزدیک به حزب حاکــم ترکیه دیروز مدعی قتل خاشــقچی شد و با انتشار گزارشی نوشت: ساعت مچی خاشقچی با تلفن آیفون شخصی وی مرتبط بوده و این گوشی موبایل در اختیار نامزد وی پیش از ورود به کنسولگری قرار گرفته است و به همین دلیل همه صداها در لحظه قتل این روزنامه نگار عربســتانی در این گوشی ضبط شده است.بعضی از رسانه های خبری ترکیه با انتشار گزارش هایی مدعی قتل خاشقچی توسط محافظان شخصی بن سلمان ولیعهد سعودی شدند.روزنامه 'ســوزجو' در شماره امروز خود با انتشــار یادداشتی تحت عنوان 'خاشــقچی را ترامپ کشت' به قلم 'ُحسنی محلی' به نوعی از هماهنگی حکومت ریاض با کاخ ســفید در قتل احتمالی روزنامه نگار مشهور عربستانی خبر داد و نوشت: حکومت ریــاض، چنین اقدام پرحاشــیه ای را بدون کســب اجازه از روسای خود در آمریکا انجام نمی دهد.به نوشته این روزنامه نگار فعال در رسانه خبری ســوزجو، 'دونالد ترامپ' بارها طی سخنان تحقیرآمیزی خطاب به مقامات کشــورهای عربی به ویژه عربستان و امارات تاکید کرده است که بدون کمک آمریکا این کشــورها دوام نخواهــد آورد، خب با چنین شــرایطی آیا نباید تاملی بیشتر در موضوع ناپدید شدن خاشــقچی داخل کنسولگری عربستان داشــت و آیا نباید سوالی مبنی بر کســب تکلیف ریاض از واشنگتن در مفقود کردن خاشــقچی به اذهــان عمومی خطور کند.‘نیلگون تک فیدان گوموش' روزنامه نگار و کارشناس سیاسی ترک با انتشار مقاله ای با عنوان 'بحران جدید در خاورمیانه' در روزنامه 'حریت' به موضوع ناپدید شــدن خاشقچی پرداخت و نوشت: بر سر خاشقچی چه آمد. در حالی که پرسشگری ها و ادعاهای متعدد در مورد خاشقچی مطرح است، این حادثه باعث شده تا منطقه با بحران جدیدی مواجه شود. وی بیان کرد: خاشقچی از دستگیری شماری از ولیعهدهای سابق و کارفرمایان عربستان از سوی بن سلمان و آزادی آنها در ازای دریافت میلیونها دالر جریمه نقدی، انتقاد کرده بود و همچین از دستگیری روزنامه نگاران نیز انتقاد می کرد و به بحران میان عربستان و قطر نیز واکنش نشان داده بود.وی در این مقاله آورده

است: اگر چه با روی کار آمدن ترامپ، موازنه هــا به نفع ریاض تغییر یافت و با آغاز تحریم های جدید علیه تهران، موقعیت عربســتان تقویت شد، اما شواهد اخیر نشان می دهد که فشار بر ریاض به منظور روشن شدن وضعیت خاشقچی برای بن سلمان غیرقابل باور است، چرا که هم ترامپ و هم پمپئو از عربســتان خواستار پاسخی شفاف شده اند و همچنین حتی کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا با تهیه نامه ای خواستار اتخاذ تدابیر تند علیه ریاض شــد.‘برهان الدین دوران' روزنامه نگار و کارشــناس سیاســی ترک با انتشار مقاله ای تحت عنوان 'نظم منطقه ای و رســوایی ناشــی از حادثه خاشقچی' در روزنامه صباح نوشــت: در حادثه خاشقچی، دایره ای که در اطراف ریاض شــکل گرفته است، رفته رفته تنگ تر می شود و از یک سو هر روز جزئیات جدیدی از حادثه فاش می شود، از سوی دیگر فشارهای دیپلماتیک بر روی ریاض افزایش مــی یابد تا جایی که اســامی تیم 15 نفری قتل خاشقچی در روزنامه صباح منتشر شد و اقامتگاه سرکنسول در کانون سوءظن ها قرار گرفت و از احتمال وجود اسناد صوتی در مورد قتل خاشقچی سخن به میان آورده می شود. به نوشته وی، ترامپ نیز با اعمال فشار مجلس ســنا، لحن خود نسبت به ریاض را تغییر داد و پر واضح اســت که برخالف تصور مقامات ســعودی، این حادثه کتمان نخواهد ماند و در زمره حوادثی نیست که فاعل آن مجهول بماند.دوران افزود: ترامپ پس از رســیدن به مقام ریاســت جمهوری آمریکا با عربستان و امارات تماس برقرار کرده که این سیاســت ترامپ موجب تقویت جرات و جســارت این کشورها شد تا جایی که بن سلمان با رسیدن به مقام ولیعهدی، بســیاری از مخالفان خود را دســتگیر، نابود و یا تبعید کــرد و در این گونه اقدامات، پشتیبانی واشنگتن را داشت، اما در مورد اقدام علیه خاشــقچی، بی گمان بن سلمان فکر نمی کرد که فشار همه جانبه جهانیان باعث واکنش تند کاخ سفید و سنای آمریکا علیه خود شود.خاشــقچی 59 ساله، بعد از انتخاب بن ســلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرده و به آمریکا رفته بود و در روزهای اخیر قصد ازدواج با یک زن تبعه ترکیه را داشــت و برای طی کردن مراحل ثبــت ازدواج خود اوایــل ماه جاری میــالدی مجبور به مراجعه به کنســولگری عربستان در استانبول شد و دیگر خارج نشد. بــه رغم تالش قضایی، اطالعاتی و پلیســی دولت ترکیه و ادعای بدون ســند رسانه های خبری به نقل از منابع ناشناس، هنوز وضعیت خاشقچی نامشخص اســت.دولت ترکیه که بررســی وضعیــت او را در اولویت کاری قرار داده، نتیجه آخرین بررســی های خود را به شکل رسمی اعالم نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.