اجالسFATF از امروز در پاریس

Sobh Eqtesad - - News -

تارنمای گروه ویژه اقدام مالی خبر داد که اجالس این سازمان از امروز (یکشــنبه)و به مدت شش روز در پاریس برگزار شده و مقام های بیش از 200 کشــور به بحث و بررسی موضوع های تعیین شده می پردازند.به گزارش ایرنا، بنابر اطالعیه مندرج در تارنمای اف ای تی اف ،)FATF( بیش از 800 مقام مســئول به نمایندگی از 204 کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به پاریس می روند تا در هفته اف ای تی اف شــرکت کنند.در این اجالس شــش روزه کــه از 14 تــا 91اکتبر 22( تا 27 مهر) برگزار می شــود، 140 گزارش پیرامون مسائل مهمی به منظور حفاظت ازسالمت نظام مالی و مشــارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررســی قرار می گیرد.تنظیم مقررات بــرای دارایی های مجازی جهت جلوگیری از پولشــویی و خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای اختالل درتامین مالی داعش، القاعده وهمکاران آنها و دیگر تروریســت ها، اقدام جدید بــرای برخورد با تامین مالی اشاعه ســالح های ممنوعه، بررسی پیشرفت های ایران و دیگر کشورها از جمله موضوع های مورد بحث این اجالس خواهد بود. عالوه بر این، گزارش های برخی سازمان هاازجمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، اجالس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان همکاری و امنیت اروپا و یوروپل در اختیار اعضا قرار می گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.