ارز دولتی دیدبان ندارند

Sobh Eqtesad - - News - منبع: فارس

گالیه دادستان تهران در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخالل در توزیع تلفن همراه از عدم نظارت سازمانهای دولتی (وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک) بر ارز دولتی تخصیص داده شده به واردکنندگان کاال!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.