هفت عادت مردمان موثر

Sobh Eqtesad - - News -

کتاب «هفت عادت مردمان موثر» نوشتهی موسس کانون رهبری کاوی دکتر «استفان کاوی» و برگردان مترجم و نویسندهی برجستهی ایرانی «گیتی خوشــدل» اســت. این کتاب حاصل گردآوری مطالب سمیناری است که دکتر کاوی در سال 2۹۹۱، در مورد هفت عادت مردمان موثر برای مدیران و موسسان شرکتهای بزرگ آمریکا برگزار کرد. او در این کتاب، هفت عادت را معرفی میکند و معتقد است افراد با ایجاد این عادات در خود در درازمدت میآموزند که چگونه موثر واقع شــوند. مخاطبان این کتاب تنها مدیران نیســتند؛ بلکه هر فردی که میخواهد در روابط شــغلی، خانوادگی و در کل زندگی خود فردی موثر شــناخته شود، جزو مخاطبان این کتاب قرار میگیرد. نهادینهکردن این هفت عادت در درون، افزایش اعتمادبهنفس، بهبود کیفیت روابط انســانی، ایجاد انگیزه در دیگران و خالقیت و شــادی را به دنبال خواهد داشــت. مطالب کتاب در ســیزده بخش آمده اســت. در شــش بخش به مقدمه، معرفی و جمعبندی پرداخته شده و در هر هفت بخش دیگر، یک عادت موثر معرفی میشــود. این عادات عبارتاند از: «عادت۱: عامل باشــید»، «عادت2: ذهنا از پایان آغاز کنید»، «عادت۳: نخســت امور نخست را قرار دهید»، «عادت۴: برنده/برنده بیندیشــید»، «عادت۵: نخست گوش فرا دهید»، «عادت۶: ســینرژی(انرژی گروهی ایجاد کنید)» و «عادت۷: اره را تیز کنید». انتشــارات «پیکان» چاپ ســیودوم کتاب حاضر را در سال۵۹۳۱ منتشر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.