یک جایزه از بوسان برای فیلمی با بازی محسنتنابنده

Sobh Eqtesad - - News -

فیلم «رونا مــادر عظیم» به کارگردانی جمشــید محمودی موفق به کســب اولین جایــزه افتخاری «کیم جی ســئوک» از جشــنواره فیلم بوسان کره جنوبی شــد.به گزارش ایســنا، «شکستن همزمان بیست استخوان» با نام بینالمللی «رونا مادر عظیم» به کارگردانی جمشــید محممودی و تهیهکنندگی نوید محمودی، به عنوان محصول مشترک سینمای ایران و افغانســتان در بخش «پنجرهای به سینمای آسیا» بیستوسومین جشنواره فیلم بوسان حضور داشــت و در نهایت موفق به کســب جایزه «کیم جی ســئوک» از این رویداد ســینمایی شد. جایزه «کیم جی ســئوک» که امســال برای اولین بار در جشــنواره بوسان اعطاء شــد، به یاد نایب رئیس و برنامهریز اجرایی درگذشــته جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی ایجاد شــده که به عنوان قلب سینمای آسیا و جشــنواره بوســان از وی یاد میکنند. این جایزه به بهترین اثر جشــنواره در بخش «پنجرهای رو به سینمای آسیا» اعطاء میشود و هیات داوران این جایزه دو فیلم از میان ساختههای مستعدترین کارگردانان جوان آسیایی را در این بخش به عنوان برندگان این جایزه انتخــاب میکنند که با اعطای جایزه نقدی ۰۱ هزار دالری تقدیر خواهند شــد و امســال فیلم «دنده» به کارگردانی «ژانگ وی» از چین دیگر برنده جایزه «کیم جی سئوک» معرفی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.