درمان نارسایی قلبی با کشف یک مولکول جدید

Sobh Eqtesad - - News -

گروهی از پژوهشــگران دانشــگاه تگزاس به احتماال فراوان با کشف یک مولکول جدید، یک درمان جدید برای نارسایی قلبی که به سبب اختالل در تنظیم کلسیم به وجود میآید، یافتهاند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، دانشمندان دانشگاه پزشــکی تگزاس یک مولکول جدید را کشف کردهاند که میتواند درمان بیماری قلبی ناشــی از اختالل در تنظیم کلسیم باشد.آنها با استفاده از موشها دریافتند که این مولکول جدید نه تنها این مشکل را برطرف کرد، بلکه منافع غیر منتظره دیگری نیز برای موشها داشــت.انقباض عضالت در کنار یک قلب سالم میتواند خون را در همه جای بدن پخش کند. این فرآیند به طور ویژه وابسته به «چرخه کلسیم» در بدن اســت.این عملکرد سلولی برای عملکرد سالم قلب شما حیاتی است و ورود و خروج کلسیم به قلب را کنترل میکند. اگر این روند به هر دلیلی مختل شــود، میتواند منجر به ایجاد نارسایی قلبی شود.“چرخه کلسیم” به طور معمول نقش مولکول دیگری به نام SERCA اســت که وظیفه آن در انتقال یون کلسیم از طریق غشــای سلولی است. اگر این مولکول کارش را به درستی انجام ندهد، حرکت یونهای کلسیم را مختل میکند و عملکرد قلب را مختل میکند. تاکنــون، تحقیــق روی درمانهــای در حال توســعه بــرای هدف قــرار دادن مولکولهای SERCA که اختالل عملکرد دارند، متمرکز بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.