هوش مصنوعی، عاقل میشود!

Sobh Eqtesad - - News -

پژوهشگران آمریکایی سعی دارند با فراهم کردن قوه عقل برای هوش مصنوعی، کاربرد بیشتر آن را تضمین کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از تک کرانچ، هوش مصنوعی میتواند اشــیا را در کســری از ثانیه شناســایی کند اما درک کافی را از اشــیا و فعالیتهای روزمره ندارد؛ به عبــارت دیگر، هوش مصنوعی فاقد «عقل ســلیم» است.“آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشــرفتٔه دفاعی آمریکا» یا «دارپــا” )DARPA( در نظر دارد با همکاری «موسســه هوش مصنوعی آلن”

،)AI2( این ویژگی را به هوش مصنوعی اضافه کند.هدف از طراحی این برنامه موســوم به « عقل سلیم ماشــینی”(SCM)، هم تعریف مشکل و هم پردازش آن اســت؛ هر چند که انتظار نمیرود این مشکل در یک یا دو سال حل شود. در هر حال، اگر هوش مصنوعی بتواند از شــکافهای مافوق علمی عبور کند، بایــد مغزی پرورش داده شــود که کاری بیش از وظیفه مشــخص خود انجام دهد.“دیــو Gunning(”گنیناگ ،)Dave مدیر برنامه دارپا گفت: فقدان عقل، هوش مصنوعــی را از درک جهان، ارتباط طبیعی با مــردم، رفتار منطقی در موقعیتهای پیشبینی نشــده و درس گرفتن از تجربههای جدید باز میدارد. شاید همین ناتوانی، قابلتوجهترین مانع میان کاربردهای دقیق هوش مصنوعی و کاربردهای کلیتر آن در آینده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.