گنجینه

Sobh Eqtesad - - News -

جمالت آفتاب هر نظر باد

همای زلف شاهین شهپرت را

کسی کو بسته زلفت نباشد

دلی کو عاشق رویت نباشد

بتا چون غمزهات ناوک فشاند

چو لعل شکرینت بوسه بخشد

ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

دل شاهان عالم زیر پر باد

چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

همیشه غرقه در خون جگر باد

دل مجروح من پیشش سپر باد

مذاق جان من ز او پرشکر باد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.