بیکاریمهمترینعامل فقر در ایران است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: برای رفع بیکاری که مهمترین عامل بروز فقر در ایران است، توسعه تعاونی ها می تواند راهگشا باشد. بهمن عبداللهی در گفت و گو با ایرنا با اعالم اینکه تعاونی ها...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.