معافیتآمریکابرایخریداران نفت ایران باز هم تمدید می شود

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

سرنوشــت نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم، این بار با ارائه معافیت ازسوی آمریکا به چند مشتری، دستخوش تغییر شده است؛ تغییری که البته به باور کارشناسان...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.