آخرین وضعیت طرح "امریه سربازی جوانان روستایی"

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

معاون توســعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اخرین وضعیت طرح امریه سربازی جوانان روســتایی را تشریح کرد.سید ابوالفضل رضوی در گفتگو با ایســنا، با اشاره به تفاهم نامه مشترک میان ستادکل نیروهای مســلح و معاونت توسعه روستایی ریاســت جمهوری جهت امریه سربازان وظیفــه روســتایی تاکید کرد: آمادگــی داریم برای اجــرای طرح آمایش ســرزمینی و اشتغال پایدار روستایی طرح امریه سربازی را اجرایی کنیم بر همین اساس مسئول امور مشمولین امریه را منصوب کردیم تا در این مسیر اقدامات اجرایی بهتری برداشــته شود.وی با اشاره به انتصاب مهرداد پارسا برای پیگیری طرح امریه سربازی جوانان روستایی اضافه کرد: در این طرح ســربازانی که در مقاطع کارشناسی ارشــد و دکتری تحصیل کرده اند در راســتای آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار در روستای زادگاهشان یا روستای خانوادگیشان امریه سربازی دریافت می کنند.وی ادامه داد: مقرر شــده که طی این تفاهمنامه، برای هر دهستان هشت سرباز که مهارتی در یک زمینه خاص مثال صنعت یا گردشگری دارند، صادر میشود و آن سرباز، دوران خدمت خود را در یک روســتا، به آموزش در راستای اشتغالزایی و راهاندازی کارگاههای کوچک مشــغول میشود.وی تاکید کرد: این موضوع به تمامی استان ها ابالغ شد تا افرادی که این شرایط دارند برای اخذ امریه معرفــی کنند که تاکنون یا به دلیل اینکه افــراد تحصیل کرده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری استقبال نکرده اند برای اخذ این امریه و یا عدم معرفی استان ها، این امریه برای فردی دریافت نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.