تحریم نبودن دارو، دروغ آمریکایی است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

دور جدید تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران آغاز شــده و مباحث مهمی مانند نیازهای حوزه ســالمت از جملــه دارو را نیــز تحت تأثیر قرار می دهد، مساله ای غیر انسانی و ضد حقوق اولیه بشــر که آمریکایی ها به دروغ انکار مــی کنند.به گزارش ایرنا، تحریمهای جدیــد آمریکا علیه مردم ایران به شــکلی هدفگذاری شده که حــوزه ســالمت و دارو را نیــز تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی بســیاری از مــواد اولیه دارویــی از طریق واردات تامین شده و حتی بخشی از داروهای مصرفی نیز از کشورهای اروپایی وارد میشــود، ممانعت از مــراودات مالی میتواند آســیب جدی به صنعت دارو و در نتیجه تامین داروی مصرفی وارد کند در حالی که مســئوالن آمریکا از جمله برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایــران در وزارت خارجــه آمریکا به راحتی و آشــکارا دروغ می گویند و از تحریم نبودن دارو ســخن می گویند. هر چند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو طــی ماههای اخیر تمام تالش خود را برای مبارزه بــا این تحریمها و تامین نیازهای صنعت داروی کشور انجام داده اســت، اما نمیتوان با این ظلم آشــکار بــه بیماران به واســطه تحریمها به سادگی برخورد کرد.طی روزهــای اخیر، هنرمنــدان نیز با راه اندازی کمپینــی در فضای مجازی به تحریمهای آمریکا در حوزه ســالمت و دارو واکنــش نشــان دادند. در این کمپین که با انتشــار ویدیویی از مادر یک کودک مبتال به سرطان آغاز شده، اثرات مستقیم تحریم در حوزه سالمت و دارو شــفافتر شــده اســت.رهبر مژدهی آذر، عضو هیات مدیره انجمن داروســازان ایــران به خبرنــگار ایرنا گفت: مســئوالن آمریکایی در اینکه دارو مشــمول تحریم نیست صداقت ندارند اما چون ایران در بســیاری از کشــورها اعتبار دارد در بســیاری از موارد جایگاه و اعتبار ایران باعث شده که در بسیاری از موارد داد و ستد نیز برقرار باشــد و مشکالت دارویی برای مردم ایجــاد نمی شــود.عضو هیات مدیره انجمن داروســازان ایران اضافه کــرد: اقالم دارویــی در همه دوره ها کمبودهایی داشــته است، اکنون نیز که در شــرایط تحریم هســتیم این کمبودها وجــود دارد ولی با مدیریت انجام شــده در مصرف کنندگان دارو نگرانی ایجاد نکرده اســت.مژدهی آذر ادامه داد: صنعت داروســازی کشــور فعال اســت اما تحریم هــای ظالمانه آمریکا، مشــکالتی را برای درخواست کننــدگان مواد اولیــه دارو ایجاد می کند که البته مسئوالن، ساز و کارهایی نیز برای مقابله با آن اندیشیده اند.وی گفت: با توجه به اینکه مســئوالن به ویژه ســازمان غذا و دارو پیش بینی هایی را در ایــن زمینه کرده اند، می توانیــم به راحتی از پیــچ و خم های مشــکالت دارویی کــه تحریم آمریکا ایجاد کرده، عبــور کنیم.عضو هیات مدیره انجمن داروســازان ایران افزود: دولت پیش بینی هــای الزم را برای تامین دارو در ســخت ترین شــرایط تحریم کرده و داروســازان و متولیان صنعت داروسازی نیز نیز نهایت سعی خــود را بــرای اینکه به مردم فشــار وارد نشــود، دارنــد و داروهایی که با محدودیت مواجه شده را در داروخانه ها بــا مدیریت بین بیماران توزیع می کننــد تا بیماران از آثــار تحریم های ناجوانمردانه و ضد بشر آمریکا آسیب نبینند.احمد شــیبانی، رئیس هیئت مدیره ســندیکای صاحبــان صنایع داروهای انســانی ایــران نیز پیش از این در مراســم افتتاحیــه چهارمین نمایشــگاه بیــن المللی ایــران فارما گفته بود: آمریکاییها دروغ میگویند که دارو تحریم نیســت. بــه گفته او آمریکاییها به واســطه تحریم اجازه نمیدهند مواد اولیه دارویی وارد ایران شــود.کیانوش جهانپور، ســخنگوی سازمان غذا و دارو نیز به خبرنگار ایرنا گفت: هر چنــد غذا و دارو روی کاغذ تحریم نیست اما در اعمال تحریم ها، صنعت دارو مســتثنی نخواهد بود و تحریم نبودن دارو دروغی آشکار است. وی افزود: واقعیت این است که تحریم ها تاثیرات منفی و سختی هایی برای مردم در حوزه دارو ایجاد خواهد کرد اما با مدیریت دولت، اجازه نمی دهیم، بیماران دچار مشکل شوند. وی ادامــه داد: تحریم هــای آمریکا خالف حقوق بشــر است و با توجه به بازتابهــای بین المللی این عمل ضد حقوق بشــر، قدرت های اســتکباری تالش مــی کنند با فضاســازی های رســانه ای و ادعاهای دروغین از این مرحله عبــور کنند و ســعی دارند با فضاســازی رســانه ای و دروغگویی افکار آگاه بین المللی را از این موضوع منحرف ســازند.وی اضافه کرد: مولفه هــای مختلفی از جملــه مولفه های اجتماعــی و اقتصــادی بر ســالمت مــردم تاثیرگــذار اســت و هیچکس نمی تواند ســالمت را از سیاســت و اقتصاد جدا کند.ســخنگوی سازمان غذا و دارو تاکیــد کرد: اعمال تحریم و ایجاد محدودیت برای اقتصاد ایران، تاثیرات مســتقیم و غیرمســتقیم بر ســالمت کودکان، زنان و آحاد جامعه خواهد داشــت و تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا به طور مستقیم، سالمت مردم را متاثر می کند.جهانپور افــزود: قدرت هــای جهانــی از این تاثیرات آگاه هستند و این تحریمها را با هدف افزایش آالم و رنج های مردم ایران اعمال می کنند.وی خاطرنشان کرد: این قدرت هــا به طور قطع می دانند تحریم ها سالمت مردم را هدف گرفته و این تحریمها به رغم مقاومت ها، تمهیدات اندیشیده شده و نهایت اســتفاده از ظرفیت های بین المللی و دیپلماتیــک روی ســالمت مــردم تاثیرگذار اســت.وی ادامــه داد: آنها تحریم های خــود را در ماههای اخیر بــا جنگ روانی آغاز کردند و با تهدید شرکتهای خارجی تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی و اعمال محدودیتهــای تراکنش های مالی با تمام توان درصدد هســتند، تحریم ها و محدودیت ها را در حوزه دارو اعمال و ایجــاد نارضایتی کنند.ســخنگوی ســازمان غذا و دارو اظهار داشت: اما واقعیت این اســت که آنها در اعمال تحریــم هــا در حــوزه دارو به علت تمهیدات اندیشیده شده و استفاده از فرصــت های موازی عمال موفق نبوده اند.جهانپور افزود: با تدابیر انجام شده، فشــارها تا حد امکان به مردم منتقل نشده و امید اســت در ماههای آینده نیز با طراحی و برنامه های اندیشیده شده، کمترین میزان فشار به مردم را داشــته باشــیم. گر چه با آغاز جنگ روانــی و تحریــم در ماههــای اخیر، کمبودهایی در برخــی اقالم دارویی داریم اما بــا وضعیت نگــران کننده فاصله داریم و این فاصله را حفظ می کنیم.علی اکبر حق دوســت، معاون برنامــه ریزی راهبــردی و هماهنگی وزارت بهداشت نیز درباره تحریمهای آمریکا علیه مردم ایــران به خبرنگار ســالمت ایرنا گفــت: تحریمها از دو جنبه مستقیم و غیرمستقیم به حوزه سالمت و دارو آسیب وارد میکند. وی افزود: شاید به ظاهر بگویند اقالم دارویی و پزشکی تحریم نیست، اما در عمل اشــکاالت جدی ایجاد میشود. مسائل پزشــکی فقط محدود به دارو نمیشــود، بلکه تجهیزات پزشــکی و برخی قطعــات نیز مشــمول تحریم میشــود. به طور مثال برخی قطعات و ملزومــات مصرفــی را با برچســب اســتفاده دوجانبه تحریــم میکنند. در نتیجه وقتــی یک ماده مصرفی به واسطه استفاده دو جانبه تحریم شود، ممکن اســت یک دســتگاه پزشکی را از کار بینــدازد.وی افــزود: موضوع دیگر تاثیر غیرمســتقیم اســت که به واسطه ممانعت از مراودات مالی اتفاق میافتد. وقتی کشتیرانی و هواپیمایی با تحریم مواجه میشــود، انتقال مواد اولیه دارویــی و تجهیزات پزشــکی دچار مشــکل خواهد شــد. از طرفی آمریکاییها ترســی ایجــاد میکنند که شــرکتهای آمریکایی و اروپایی، قراردادهــای خــود را با ایــران لغو کنند.حق دوست اظهار داشت: اینکه گفته میشود دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیســت، یک دروغ است. زیرا اقتصاد با سایر حوزهها متصل است و نمیتوان یک حوزه را تحت فشار قرار داد و به سایر حوزهها آسیب نزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.