FATF ادامه کاپیتوالسیون است

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

امام جمعه تهران با بیان اینکه ما توقع داریم مسئولین ما قوانین ذلت بار را تعقیب نکنند گفت: FATF و امثال آن ادامه کاپیتوالسیون است.به گزارش ایسنا، حجتاالسام والمســلمین کاظم صدیقی، در خطبههای سیاسی این هفته نماز جمعه تهران اظهار کرد: این چه وضعی است؟ آیا خون شهدا، حضور امام زمان (عج) که خلوت و جلوت شما را میبیند را فراموش کردید؟وی در ارتباط با مراسم راهپیمایی اربعیــن ۷۹ نیز گفت: چه عظمت و دربهدری عاشقانهای. یک اجتماع خود جوش که رنگ معجزه دارد ایجاد شده است؛ عشق است که چنین معجزهای را درست میکند. این دلدادگی عشق حسین(ع) است. ببینید چه عظمتی مقابل مادی گرایی و جلوه های شــیطانی ایجاد شد.صدیقی با اشاره به ارتباط عظمت راهپیمایی اربعین و شکست اندیشههای سیاسی غربی گفت: این حضور مردم هم باعث شکست افکار لیبرالیستی و هم مادی گرایی است. برکاتی دارد اربعین که مقابله با افکار مادی گرایانه از جمله آن است.خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه «اربعین مانور وحدت است» گفت: اربعین مایه وحدت بین ایران و عراق است که همیشه دنیای سلطه تخم نفاق میان آنان میپاشند. اگر ایمان ما کامل شود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.