دادخواستهای مربوط به بانک مرکزی را قبل از هر اقدام به اطالع رییس قوه قضاییه برسانید

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

رئیس قــوه قضاییــه بخشــنامه «ارجاع دادخواســتهای مربــوط به تصمیمات اتخاذ شــده ازســوی بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران « را به روســای کل دادگســتری های سراســر کشــور اباغ کرد.به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، متن کامل این بخشــنامه به شــرح ذیل است: نظر به ضــرورت اصاح نظام بانکی و تکالیــف و اختیارات تفویضــی به بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران از طرف شــورای عالی هماهنگی اقتصادی و اناطه اجرای تصمیمات متخذه بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شــورای عالی بر تأیید سران سه قوه بدینوسیله مقرر میدارد:دادخواستهای تقدیمی از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به دادگستری در رابطه با تصمیمات اتخاذ شــده از ناحیه بانک مرکزی، قبل از ارجاع به شعب و یا هرگونه اقدام قضایی دیگر مراتب به اطاع اینجانب رسیده تا حسب مورد اتخاذ تصمیم الزم به عمل آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.