پیام رهبر انقالب در پی شهادت جانباز شهید سید نورخدا موسویمفرد

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

رهبر انقاب اســامی در پیامی شفاهی، شهادت سید نورخدا موسویمفرد را به مردم لرســتان و خانواده این شهید تبریک و تسلیت گفتند.به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطاعرســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای، در پی شــهادت جانباز دفاع از امنیت، سید نورخدا موسویمفرد، رهبر انقاب اســامی در پیامی شــفاهی، شــهادت وی را به مردم لرستان و خانواده این شــهید عزیز تبریک و تســلیت گفتند.سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران که در مراسم تشییع پیکر مطهر این شــهید در خرمآباد حضور یافته بود، طی سخنانی در این مراسم اظهار داشــت: در تماســی تلفنی از دفتر مقام معظم رهبری اعام شد که رهبر انقاب فرمودهاند «در مراســم که شــرکت کردید، سام ما را به مردم لرســتان و خانواده شهید برسانید و از قول ما شــهادت ایشان را تبریک و تســلیت بگویید.»سید نورخدا موسویمفرد، از مأموران نیروی انتظامی، ۷1 اسفندماه سال ۷8 در منطقهی الر استان سیستان و بلوچستان مورد اصابت گلوله گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی قرار گرفت و از ناحیه سر مجروح شــد و به کما رفت. جانباز ۰۰1 درصد لرســتانی که به شــهید زنده کشور مشــهور بود، ۰1 سال در کما به ســر میبرد تا اینکه در شب رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام حسن مجتبی (صلواتاهللعلیهما) آسمانی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.