آمریکا در جهان تنها مانده است

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی با تاکید بر این که برنده میدان تحریم مانند گذشته ایران است، گفت: آمریکا امروز بیش از هــر زمان دیگر در جهان تنها مانده و متحدان واشنگتن نیز این کشور را همراهی نمی کنند.مهرداد الهوتی در گفت و گو با ایرنــا درباره دوره جدید تحریم های آمریکا، افزود: در گذشته هم تحریم های شورای امنیت و هم تحریم های آمریکا را داشــتیم اما در ایــن دور از تحریم ها، تحریم های شورای امنیت را نداریم فقط یکجانبه آمریکایی ها است. نماینــده مردم لنگــرود اضافه کــرد: البتــه آمریکایی ها با خــوی اســتکباری و نفــوذی که در بســیاری از شــرکت هــای بزرگ جهــان دارنــد تاش مــی کنند کــه اهداف خــود در تحریــم را محقــق کنند امــا مردم و مســئوالن جمهوری اســامی همانند دوره های گذشــته ایستاده اند. عضو کمیســیون انــرژی مجلس شــورای اســامی گفت: آمریکایــی ها روی تحریم ها و 13 آبــان تبلیغ فراوان انجام دادنــد، اما مردم بدانند آنها قبل از این هرچه می توانســتند انجــام داده اند. البته ما نیز باید تدبیــر و برنامه ریزی کنیم. الهوتــی افزود: باید از تجربه های گذشــته در زمینه تحریم های بــه طورکامل اســتفاده کنیم و وحــدت و همدلی به ویــژه در بخش اقتصادی را ســرلوحه کار خــود قرار دهیم. ایــن نماینده مــردم در مجلــس دهــم ادامــه داد: امروز بایــد رویــه و کام واحــدی داشــته باشــیم و هرجــا که اختــاف نظری داریــم، فصل الخطــاب ما رهبری باشــد. وی در ادامــه گفت: ملت در 8 ســال دفــاع مقدس نظام و انقــاب را همراهــی کردنــد، بنابراین در زمــان حاضر هم بــه نوعی جنگ اســت و کمتر از آن جنگ 8 ســاله نبوده و بلکــه هم باالتر اســت، حتمــا همراهی خواهند کــرد و با مدیریتی که خواهیم داشت از تحریم ها عبور خواهیم کرد. الهوتی با بیان این که با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و جهانی مانند گذشته برنده میدان ایران است، گفت: امیدواریم ترامپ از توهم بیرون آمــده و حقایق جامعه جهانی را درک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.