ادامه پایبندی ایران به برجام به اقدامات 4+1 بستگی دارد

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

رئیس کمیته هســتهای کمیســیون امنیــت ملی مجلس گفــت: اگر اروپا منافــع ایران در برجام را تامین نکند، مجلس با طرحی دوفوریتی شــرایط بازگشــت فعالیتهای هســتهای به قبل از برجــام را فراهم میکند.حجت االســام مجتبی ذوالنوری عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اســامی در گفتوگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، با انتقــاد از تعلل اتحادیه اروپا برای ارائه بســته خود بــه منظور حفظ برجام گفــت: اروپاییها به صورت کجــدار و مریز عمل می کننــد، آنها قرار بود تــا قبل از 13 آبان و اجرای تحریمهای آمریکا بســته خــود را ارائه کنند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده اســت؛ با این وجود دســتگاه دیپلماسی ما با رایزنیهــای خود تاش میکنــد تا هر چه زودتر این اتفــاق صورت گیرد. رئیس کمیته هســتهای کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بــا اشــاره به اظهارات اخیــر وزیر امــور خارجه آمریکا خاطر نشــان کرد: جمهوری اسامی ایران هیچگاه به دنبال ساخت بمب هستهای نبوده است، در واقــع در راهبردهای دفاعی ما ســاحهای کشــتار جمعی به ویژه بمب هســتهای جایی ندارد و فعالیتهای هســته ای ما کاما صلح آمیز اســت. وی ادامــه داد: تصمیــم ایــران در خصــوص بازگشــت فعالیتهــای هســتهای بــه وضعیــت قبــل از برجــام، بســتگی بــه همــکاری اروپاییهــا و دیگــر اعضــای باقــی مانــده در برجــام دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: اگر 4+1 انتظارات جمهوری اسامی ایران را برآورده کنند به طوری که منافع ما در برجام یعنی رفع تحریم ها، تســهیل فروش نفت و روابط بانکی بین المللی محقق شود، ما در چارچوب محدودیتهای برجام و در غیر این صورت، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای برجامــی فعالیتهــای صلح آمیز هســتهای خــود را ادامــه خواهیم داد. ذوالنوری اظهار کرد: مجلس در زمینه بازگشت فعالیتهای هستهای به وضعیت قبل از برجام، طرحی دوفوریتی را تدوین کرده که مراحل قانونی آن طی شده است. وی افزود: براســاس این طرح درصورتی که اروپا انتظارات و منافع ایران در برجام را تامین نکند، مجلس با این طرح دوفوریتی دولت را موظف می کند تا اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، فعالیتهای هســتهای شامل نصب ماشــینهای غنی سازی جدید را از سر بگیرد و غنی سازی اورانیوم را تا هر میزان که مورد نیازمان است انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.