شرایط فعلی کشور نیازمند بازسازی اقتصادی است

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

رییس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه آمریکاییها نمیتوانند همه صحنه بینالمللی را همراه خود کنند و شــرایط را هــم نمیتوانند ســختتر از این کنند، گفت: اســتقامت ما در جنگ باعث شده امروز آنها جرأت جنگ با ایران را نداشته باشــند؛ بنابراین اگر در اقتصاد هم مقاوم باشــیم به دنبال تحریم نخواهند رفت و اگــر بروند هم تاثیری نخواهد داشــت.به گزارش ایســنا، علی الریجانی در همایش ۵1 هزار شهید فرماندهی انتظامی تهران بزرگ کــه در تاالر وزارت کشــور برگزار شد، گفت: تحریمها گاهی به نفع اقتصاد کشور است به شرط این که زمینه حضور مردم در اقتصاد فراهم شود که ان شاءاهلل این اتفاق میافتد. ما معتقدیم این روحیه باعث میشــود تحولی در اقتصاد کشــور ایجاد شود و تولید و بهرهوری هم افزایش پیدا میکند؛ در این صورت دشــمنان ما نمیتوانند در مــورد تحریمها توفیق پیدا کنند.وی بــا بیان اینکه رهبــر انقاب با دقت راه را بــرای حضور مردم در اقتصاد فراهم میکنند، اضافــه کرد: آمریکاییها نمیتوانند همه صحنه بینالمللی را همراه خود کنند، آنها شــرایط را هم نمیتوانند ســختتر از این کنند اما اگر ما روی پای خود بایســتیم آنها را مایــوس میکنیم همچنان که روحیه استقامت ما در جنگ باعث شده امروز آنها جرأت جنگ با ایران را نداشته باشــند؛ بنابراین اگر در اقتصاد هم مقاوم باشیم به دنبال تحریم نخواهند رفــت و اگر برونــد هم تاثیــری نخواهد داشــت.وی اضافه کرد: ملتــی میتواند سرافراز باشــد که هم مجاهد باشد و هم جوانمــرد. در انقاب ما وقتی جنگ تمام شد و قطعنامه 8۹۵ پذیرفته شد، دشمن دوباره حمله کــرد و جبههها پر از نیروی بسیجی شد. برخی گفتند االن وقت حمله است اما امام (ره) گفتند پیمانی که قبول کردیم را نقض نمیکنیم. الریجانــی با بیــان اینکه گاهــی برخی مشــکات کشــور عظمت انقاب را پنهان میکند یادآور شد: انقــاب اســامی انقاب بزرگی بود و اهداف بزرگی هم دارد اما مسیر سختی را طی کرده ما از گردنههای بزرگی عبــور کردهایم. از تجزیهطلبــی در ابتدای انقــاب تا ترور شــخصیتها و تحمیل ۷1 هزار شهید از ســوی جریانات منحرف و منافقین. آنها حتی علیه ما جنگ راه انداختند اما موفق نبودند زیرا راه درســت بــود و از راهبری داهیانــه امــام (ره) و رهبــری برخوردار هســتیم.رییس مجلــس با بیــان اینکه عظمت ملت ایران در منطقه دیده میشود افزود: گاهی میگویند ائتاف استراتژیک علیه ایران درســت میکنیــم آن هم با کشــورهای کوچک منطقه. مگر قبا این ائتاف را درست نکردند؟ زمانی که حادثه اهواز رخ داد، چند کشور منطقه جسارت کردند. آنها باید بدانند با چه کشــوری حرف میزنند. البته آنها میدانند با ملت مقاومی طرف هســتند. االن هم دشمنان ما بســاط تحریم اقتصادی را راه انداختند زیرا تصــور میکردند تحریــم اقتصادی مــا را به جان هــم میاندازند.وی تصریح کرد: دشــمنان میخواهند اختاف بین جریانات را دامن بزننــد و بنیه اقتصادی ایران را از بین ببرند. قطعا تحریمها علیه ملــت ایران بــد، ظالمانه، نامردی و خــاف مقررات بینالمللــی اســت و در همه ســطوح هم محکوم است. آنها تصورشان این اســت که میتوانند به این شکل تسویه حساب کنند اما اشــتباه میکنند. ملت ما ملت هوشــیاری است و راههای مختلفی طی شده اســت. رهبری هم تمهیــدات مختلفی اندیشــیدهاند. اگرچه با مشکاتی مواجه هســتیم و همه ملت هم میدانند تقصیر مسئوالن کشور نیست این دشمنان بودند که پیمانشکنی کردند و حاال باید بدانند اگر پیمان شــکنی کردند، باید خسارت بدهند. ایران کشــور کوچکی در منطقه نیســت بلکه اصالت دارد و باتمدن است. رییــس مجلس بــا بیان اینکه شــرایط فعلی کشــور نیازمند بازسازی اقتصادی اســت تصریح کرد: البته این کار زحمت زیــادی دارد اما نتیجــه بزرگی به دنبال خواهد داشــت.وی در بخــش دیگری از اظهاراتش گفــت: با گرامی داشــت یاد شهدای نیروی انتظامی اظهار کرد: ثمره خون این شهیدان باعث شد انقاب سرپا و با اســتقامت بایستد و ملت بزرگ ایران با عزتمندی زندگی کند.وی یادآور شــد: نیــروی انتظامی یک نیروی بســیار مهم برای کشــور اســت و فعالیتهایش هم گســترده و متنوع اســت. از ایجاد نظم در راهنمایــی و رانندگــی تا مبــارزه با

اشــرار و کســانی که نظم عمومی را به هم میزنند و صیانــت از مرزها و مبارزه با قاچاق. اینها وظایف متنوعی است که بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد و همه باید قدردان تاشهــای نیروی انتظامی باشــند.وی با اشــاره به خدمات نیروی انتظامی در مراســم اربعین تصریح کرد: این جمعیت در فاصله زمانی کوتاه باید از مرزها به سرعت عبور میکردند و به وطن برمیگشتند. این ایجاد انضباط و امنیت، کار بزرگی بــود. حرکت وســیعی برای آسایش وسیعی انجام شد که جای تقدیر دارد.الریجانــی ادامــه داد: اینکه امروز مــردم ایران با امنیت در کشــور زندگی میکننــد مدیون زحمــات عزیزان ما در نیروی انتظامی است؛ چه در ایجاد امنیت در شــهرها و چه مرزها. خصوصا خانواده شهدا و کســانی که با همه هستی برای آســایش مردم تاش کردنــد و فراموش نمیشوند.رییس مجلس همچنین گفت: شــهید مطهری میفرمود که خون شهدا حماســهای در ملت ایجــاد میکند و به ملت روحیه میدهد. در واقع داشتن تفکر مجاهدانه باعث ایجاد روحیه حماسی بین ملت میشــود و این روحیه برای کشور عزت ایجاد میکنــد.وی همچنین گفت: یکی از افتخارات مســلمانها این اســت که هم 3۲ ســال زندگی پیامبر اســام سیرهای به جا گذاشت و هم زندگی ائمه که مجموعا ما 3۷۲ ســال تجربه زیست پاک را داریم که خللی در آن نیســت و میتوانیم از افــکار، روش و زندگی آنها اســتفاده کنیم. یکی از مسائل مهمی که در زندگــی پیامبر و ائمه دیده میشــود روحیه اســتقامت در راه بود. اینکه اسام در بطن جامعه جاهلی توانست رشد کند به ســادگی انجام نشد بلکه پیامبر چه در مکه و چه در مدینه مشکاتی را متحمل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.