سالیانه 72 هزار میلیارد تومان در تامین اجتماعی هزینه می شود

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

مدیرعامل شــرکت های ســرمایه گذاری تامین اجتماعی (شســتا) گفت: حدود پنج میلیون مستمری بگیر و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هســتند و سالیانه 72 هزار میلیارد تومان در این سازمان هزینه می شود که نقطه اتــکا در تامین این هزینه ها، تنها درآمدهای حاصل از بخــش درمان و بیمه است.مرتضی لطفی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: اکنون تامین اجتماعی شــرایط خوبی دارد و مسئوالن این سازمان تالش فراوانی برای حل مشکالت این سازمان دارند. صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز نه تنها در آستانه ورشکستگی نیست بلکه یکی از یاران و پیشــتیبان های جدی دولت محسوب می شــود.وی با بیان اینکه تامین هفت هزار و 200 میلیارد تومان در ماه برای تامین اجتماعی بســیار مشکل است، اضافه کرد: اگر چند روز حقوق بازنشســتگان که حداقل هزینه را می گیرند با تاخیر پرداخت شود، به طور یقین مشکالت جدی برای آنها به وجود می آید اما همه می دانند که سهم کارگران و بازنشستگان از تولید ناخالص ملی، بســیار باال است اما در اســتفاده در حداقل اســت پس تالش می شــود که این افراد با مشــکل مواجه نشــوند.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: اکنون تنها صندوقــی که از نظر بودجه اعتباری به دولت متصل نیســت، تامین اجتماعی است و ســایر صندوق ها عموما وصــل به اعتبار دولتی هســتند.لطفی در زمینه هزینه های تامین اجتماعــی و منابع تامین آن توضیح داد: در مورد شســتا نیز بــه عنوان بخش و بنگاه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، همه درآمدهای این شــرکت، کفاف 6 ماه هزینه های حقوق بازنشستگان را نمی دهد. حتی اگر تمام دارایی شســتا را بفروشند، با توجه به اینکه ماهانه 6 هزار و 200 میلیارد تومان فقط مستمری پرداخت می کند، نمی تواند به تامیــن اجتماعی کمک چندانی کند.وی تصریح کرد: البته شستا در 10 سال گذشته 13 هزار میلیــارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت کرده است اما حجم پرداختی های تامین اجتماعی نسبت به درآمد شستا بیشتر اســت؛ سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان در شستا ســود داشــتیم اما از آنجایی که تامین اجتماعــی در دریافت مطالبات خود به دلیل تنگناها با مشکل مواجه است، بعضا نمی تواند به موقع مستمری بازنشستگان را پرداخت کند و گاهی برای کسری این بودجه ها تسهیالت می گیرد.لطفی ادامه داد: امروز هزینه مالی پرداختی شستا به بانک ها بیش از هزار و 600 میلیارد تومان در ســال است؛ بنابراین شســتا در حد توان زمانی که سود تولید دارد، پرداختی هم به تامین اجتماعی دارد. به عنوان مقایسه این رقم باید گفت کل یارانه ای که دولت طی یک ســال به مردم پرداخت می کند، 42 هــزار میلیارد تومان اســت اما تامین اجتماعی 2 برابر این مبلغ را به مردم پرداخت می کند.مدیرعامل شستا اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبل از تدوین برنامه ششم توسعه، یک بازشناسی و ارزیابی از پنج برنامه گذشته را انجام داد که به چهــار بحران پیش روی از جمله آب، صندوق های بازنشستگی و محیط زیســت اشاره شــد که ارزیابی های صورت گرفته نیز حاکی از این قضایا است. وی گفــت: با توجه به برخــی قوانین که در مجلس شــورای اســالمی تصویب می شود و گروه های خاص صنفی را تحت پوشــش ســازمان تامین اجتماعی قــرار می دهند و منابــع آن را بــه گردن دولت مــی اندازند، دولت هم نمــی تواند این منابــع را تامین کند که قاعدتا اینگونه می شــود که سرمایه های تامین اجتماعــی تحلیل رود البته اگر این رونــد ادامه پیدا کند حتمــا در آینده ای نزدیک صندوق تامیــن اجتماعی دچار مشکل و بحران خواهد شد.لطفی اضافه کرد: همچنین برخی از قوانین مانند بازنشستگی پیش از موعد موجب شــده است که نسبت خروجی و پرداختی هــای تامین اجتماعی نسبت به ورودی های آن، به هم بخورد؛ اینها به عنوان عامل کاهش دهنده منابع دریافتی تامین اجتماعی است.وی ابراز امیدواری کرد که دولت در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد و افزود: در بودجه سال 97 یک تصمیم بســیار خوب گرفته شــد که مربوط به بند «و» تبصره پنج برنامه بودجه سال 97 است که بر اســاس آن و با وجود اینکه در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده است، اگر دولت این تضمین را بدهد که طی 10 سال بدهی ها را پرداخت کند، باید به حفظ تامین اجتماعی امیــدوار بود زیرا نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. مدیرعامل شســتا افــزود: امیدواریم دولت کمک کند و اجازه افزایش بدهی های تامین اجتماعی را ندهد یا طی 10 سال بدهی های قبلی را پرداخت کند تا تامین اجتماعی دچار مشکل نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.