۶7 درصد اصفهانیها کارت ملی هوشمند دریافت کردند

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

حســین غفرانی با اشاره به آمار صدور کارت ملی تا پایان مهر سال جاری در استان، اظهار داشت: از تاریخ اجرای طرح تا پایان مهر ماه، 3 میلیون و 120 هزار کارت ملی هوشمند در استان اصفهان صادر شده است.وی افزود: کارتهای ملی نمونه قدیم تا پایان ســال جاری اعتبار دارد و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، همچنین از ابتدای سال آینده مالک و مستند مراجعه مردم به ادارات، کارت ملی هوشمند است.مدیرکل اداره ثبت احوال استان با بیان اینکه کارت ملی هوشمند، مزایای بسیاری دارد، گفت: کارت ملی هوشــمند سه ویژگی عمده از جمله دقت، سرعت و نیت اطالعات فردی را ایجاد میکند.وی ادامه داد: کارت ملی هوشــمند در زمینههای مختلف، میتواند بستر ساز کلیه خدماتی باشــد که افراد در چرخه اداری نیازمند آن هستند.غفرانی خاطرنشان کرد: کارت ملی هوشمند میتواند جایگزین بسیاری از کارتهای موجود و خدمات موجود در آنها بشــود و رفتار خدمات دهی و خدمات گیری را در چرخه اداری تسهیل کند.وی با اشاره به دیگر مزایای کارت ملی هوشمند، اظهار داشت: این کارت میتواند نقش کیف پول، تایید هویت و امضای دیجیتال را ایفا کند. 106 دفتر خدمات شهروندی شامل پست و دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر در کنار ادارات ثبت احوال به توزیع خدمت میپردازند تا مردم کمترین زحمت را برای دریافت کارت ملی هوشمند متحمل شوند.مدیرکل اداره ثبت احوال استان تصریح کرد: با ارائه کارت ملی هوشمند، میتوانید وارد بستر دولت الکترونیک شوید و دیگر نیازی به ارائه کپی مدارک نیســت و کار شناســایی هویت و مدارک مورد نیاز به عهده سیستم و بستر سیســتم است.مدیرکل اداره ثبت احوال استان با بیان اینکه هر گونه شایعه مبنی بر افزایش هزینه کارت ملی هوشمند را تکذیب میکنم، گفت: علی رغم مسائل اقتصادی اخیر، هیچ تغییری در هزینه کارت ملی هوشمند به وجود نیامده و افراد نباید بیش از 31 هزار تومان، برای هزینه کارت ملی بپردازند.وی ادامه داد: هزینه دریافتی کارت ملی شــامل 20 هزار تومان بابت هزینه واریزی ثبــت احوال به خزانه دولت، 9 هزار تومان هزینه پذیرش درخواســت دفاتر پیشخوان و 2هزار تومان هم خدمات تحویل کارت بعد از صدور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.