نیروی انسانی متخصص نقش موثری در پیشبرد اهداف مجموعه مدیریت شهری دارد

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

شهردار کرج نقش نیروی انسانی متخصص را سبب پیشبرد اهداف عالی مجموعه مدیریت شهری دانست. جلسه شورای برنامهریزی با حضور شهردار کرج، معاونین و مدیران مناطق و سازمانها برگزار شد. نحوه قرارداد پیمانکاران نگهداری فضای ســبز در مناطق، ارایه گزارش عملکــرد اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج و بررسی حضور نیروهای کیفی در اداره کنترل نظارت از موضوعات مطرح شــده در جلســه شورای برنامهریزی بود. شهردار کرج در این نشست به حضور نیروهای متخصص در مجموعه مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: منابع انسانی یکی از محوریترین مسایل مدیریتی در جوامع پیشرفته به شمار میرود. علیاصغر کمالیزاده استفاده از این منابع را بر مبنای شایســتگی، تخصص، تعهد و تجربه ضروری دانســت و ادامه داد: به کارگیری نیروی انســانی در پســتهای متناسب با تخصص افراد نقش موثری در پیشبرد اهداف مجموعه مدیریت شــهری ایفا میکند. وی با اشاره به آمار باالی کارکنان شــهرداری کرج، اظهار کرد: با بررســی و نظارت دقیق نســبت به توزیع نیروی انســانی در حوزههای گوناگون می توان بخــش عمدهای از هزینهها را کاهش داده و وظایف محوله را به بهترین شــکل به اتمام رساند. شهردار کرج در بخش دیگــری از صحبتهای خود بر لزوم توجه به آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند توسط مدیران مناطق و سازمانها اشــاره کرد و یادآور شد: این آییننامه به عنوان سند باالدستی، چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایهگذاری در امور مدیریت پســماندها را متذکر شده است. کمالیزاده با تاکید بر اینکه بندهای قانون مدیریت پســماند باید توسط مدیران با دقت مطالعه شــود تا از بروز مشــکالت احتمالی در انعقاد قرارداد با پیمانکاران جلوگیری شود، تصریح کرد: دپوی زباله و نخاله در سطح شهر تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. وی با اشــاره به آخرین وضعیت درآمدی شهرداری کرج، یادآور شــد: به منظور افزایش درآمد در مناطق دهگانه شــهرداری کرج جلســات کمیته درآمدی برگزار میشود که انتظار می رود مدیران از این فرصت اســتفاده کنند. کمالی زاده مناطق دهگانه شــهرداری کرج را به لحاظ ظرفیتی باال دانســت که باید از این امتیاز برای افزایش درآمد بهره برد، تاکید کرد: به لحاظ اقتصادی در شرایط سختی هستیم که باید با مدیریت صحیح از آن به ســالمت عبور کنیم. شهردار کرج به جایگاه مهم روابطعمومی در مجموعه مدیریت شهری نیز اشاره کرد و افزود: داشتن نگاه عادالنه به عملکرد رسانهها یکی از وظایف روابطعمومی ها به شمار می رود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.