سکوت مشتریان نفت ایران درباره برنامه جدید خرید

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

آمریکا دوشنبه هفته گذشــته تحریمها علیه صادرات نفت ایران را آغاز کرد، با این حال به دلیل ترس از جهش قیمتها به هشت خریدار بزرگ برای ادامه واردات معافیت داد.به گزارش...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.