دسترسی برخی بانکهای ایرانی به سوئیفت قطع میشود

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

بر اســاس گفته مدیر اجرایی ســوئیفت، دسترسی برخی از بانکهای ایرانی به سیســتم ارتباط میان بانکی در جهان طی هفته جاری قطع خواهد شد.به گزارش ایسنا، رویترز...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.