بیش از 70 هزار واحد مسکونی زلزله زدگان بازسازی شد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

استاندار کرمانشاه اعالم کرد: عملیات بازسازی ۷۱ هزار واحد مســکونی تخریبی و ۳5 هزار و ۰۰5 واحد تعمیری در مناطق زلزله زده استان به پایان رســیده و تحویل مردم آســیب دیده شده است.هوشنگ بازوند روز شنبه در آستانه اولین سالگرد زلزله ۱2 آبان سال 6۹ در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگاران ایرنا اظهار داشت که زلزله سال گذشته بیش از ۰۱ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر داشــته است و پیش بینی می شود که این میزان افزایش پیدا کند.وی که ۹۳ روز پــس از آغاز فعالیتش به عنوان استاندار کرمانشاه با موضوع زلزله درگیر شده بود، پس از گذشت یک سال از وقوع زلزله عملکرد خود در ایــن حادثه را رضایت بخش دانســت و گفت که روند بازســازی در مناطق زلزله زده به خوبی در حال انجام است.بازوند، به برگزاری نخستین جلسه مدیریت بحران استانی 6 ساعت پس از وقوع زلزله اشاره کرد و گفت: در نخستین جلسه مدیریت بحران به پیشنهاد سردار محمدنظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف سپاه پاسداران امدادرسانی در شهر را به ارتش و امدادرسانی به روستاها را به سپاه واگذار کردیم. استاندار کرمانشاه این تقسیم بندی را یکی از درست ترین تصمیم ها در زمان مدیریت بحران زلزله دانست و عنوان کرد: با این تصمیم بیش از 2۱ هزار نیرو در زمینه امداد رسانی به زلزله زدگان به کار گرفته شدند.بازوند با بیان اینکه در امدادرسانی به زلزله زدگان کرمانشاه رکورد زده شــد، گفت: تا ســاعت ۱۱ صبح روز بعد از زلزلــه ۹ هزار و ۰۰5 نفــر از زیر آوار بیرون آورده و توســط ۳4 فروند بالگرد به کرمانشاه منتقل شدند.وی در رابطه با فعالیت شبکه های مجازی در زلزله کرمانشاه گفت: فضای مجازی در اطالع رســانی کمک بسیاری به ما کرد اما مشــکالتی با کانال های معاند داشتیم که سم پاشــی می کردند.بازوند به پیام رهبری برای کمک رسانی مردم به زلزله زدگان اشاره کرد و افزود: پس از زلزله اخیر مردم به خوبی پای کار آمدند و به زلزله زدگان کمک کردند.اســتاندار کرمانشاه با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری در رابطه با بازســازی و اســکان مردم در مناطق زلزله زده، گفت: رهبری بر ســرعت عمل در بازســازی مناطق زلزله زده، مدیریت متمرکز و فرصت سازی تاکید داشتند که ما آن را ســرلوحه کار خود قرار دادیم.بازوند افزود: 2 روز پس از زلزله ادارات در مناطق زلزله زده باز شــدند و روند زندگی عادی مردم از سر گرفته شد.وی به حضور گسترده مردم در مناطق زلزله زده برای امداد رســانی اشــاره کرد و گفت: به دلیل ازدحام جمعیت در شورای تامین چندین بار بحث جلوگیری از حضور مردم مطرح شد اما موج جمعیت آنقدر زیاد بود که نمی توانستیم جلوی آن را بگیریم که خوشبختانه مشکلی نیز در این زمینه ایجاد نشد.

توزیع 104 هزار تخته چادر

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از صحبت های خود به روند اســکان زلزله زدگان اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور اسکان اضطراری زلزله زدگان 4۹ هزار تخته چادر هالل احمر و ۰۱ هزار تخته چــادر اهدایی مردم بین زلزله زدگان توزیع شــد.بازوند با بیان اینکه قیمت چادرهای توزیع شــده توسط هالل احمر ۰8 میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در این زلزله در قبال هر چادر که برای زلزله زدگان بر پا شــد، 2.8 چادر هدر رفت که نسبت به هدر رفت چادر در دیگر زلزله ها رقم ناچیزی است.

اسکان موقت 18 هزار و 800 خانواده

وی در بخــش دیگری از صحبت های خود به موضوع اســکان موقت زلزله زدگان اشاره کرد، گفت: در بخش اســکان موقت برای 2۱هزار و ۰۰5 خانــواده کانکس پیش بینی کرده بودیم که این آمار با ارسال کانکس های مردمی به 8۱ هزار و ۰۰8 خانواده رسید.استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دولت به منظور ساخت هر کانکس هشت میلیون و ۰۰۷ هزار تومان پرداخت کرد، توضیح داد: در مرحله اســکان موقت هشــت هــزار و ۰۰۷ کانکس توســط ســپاه، 2 هزار کانکس توســط ارتش و 2 هزار و 2۳ کانکس توســط بنیاد مســکن انقالب اسالمی ساخته شد.براســاس اعالم بازوند ، در مجموع اسکان موقت زلزلــه زدگان 5۳۱ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر داشت.وی با بیان اینکه زلزله کرمانشاه تا این لحظه ۰۱ هزار و ۰۰۳ میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشت، گفت: از این میزان حدود هزار میلیارد تومان در قالب کمک های بالعوض پرداخت شــده است.اســتاندار کرمانشاه عنوان کرد: سود تسهیالت بلند مدت زلزله زدگان چهار درصد اســت که دولت مابه التفاوت سود آن تا 8۱ درصد را به بانک مرکزی پرداخت می کند.

کمک های مردمی

بازوند به کمک های مردمی در این زلزله اشاره کرد و اظهار داشت: کمک های غیرنقدی مردم که برای زلزله زدگان ارسال کردند حدود 265 میلیارد تومان برآورد می شــود؛ مردم در این زلزلــه ۷6 میلیارد تومان پول نقد به حســاب هالل احمر و 22 میلیارد تومان نیز به حساب افراد سرشــناس واریز کردند.وی ادامه داد: از ایــن 22 میلیارد تومــان ۷۹ درصد به ترتیب در اختیار علی دایی، صادق زیبا کالم و نرگس کلباسی است و درصد خیلی کمی نیز در اختیار دیگر افراد مشهور قرار دارد که دادستانی هزینه کرد آن را پیگیری می کند.استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اعتماد مردم به افراد سرشــناس نقطه قوت کشــور است، گفت: ما تا می توانیم این کار را تشویق می کنیم اما متاسفانه برخی افراد نه تنها در این زمینه به افراد سرشــناس کمک نکردند بلکه علیه آن ها نیز حرف زدند؛ این کار پســندیده نبود زیرا این انسان ها قصد سوء استفاده از اموال مردم را نداشتند.بازوند با بیان اینکه مردم به ایــن افراد اعتماد کردند و حتما بر کار آنها نظارت خواهند داشت، گفت: با دایی، زیبا کالم و کلباســی دیدارهایی انجام دادیم و به آنها گفتیم که پول جمع آوری شده را هرطــور که صالح می دانند هزینه کنند؛ ما نهایت همکاری را با آنان داشتیم. روند بازسازی اســتاندار کرمانشاه در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایرنا در رابطه با آغاز روند بازسازی گفت: پس از زلزله ما ســه ماه درگیر اســکان اضطراری و اسکان موقت بودیم و پس از آن نیز 2 ماه بارندگی اجازه آغاز فعالیت بازسازی را به ما نداد؛ از این رو روند بازســازی رسما پنج ماه پس از زلزله آغاز شد. وی اظهار داشت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی هــم اکنون با 2۱ اکیپ از اســتانهای مختلف کشــور با ۱۱ هزار و ۰۰5 نیرو در مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه مشــغول ساخت و ساز است.بازوند یادآور شد: در این زلزله ۳۰۱ هزار واحد مســکونی خسارت دیده بودند که از این میزان ۷6 هزار واحد نیاز به تعمیر داشتند. به گفته وی، تاکنون کار تعمیر ۳5 هزار و ۰۰5 واحد کامال به اتمام رسیده است و مردم به خانه های خود باز گشته اند.استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در زلزله کرمانشاه به دنبال فرصت سازی بودیم، گفت: عالوه بر واحدهایی که به صورت کامل تخریب شــده بودند، دست به بازسازی بخش دیگــری از واحدها تحت عنوان احداثی نوع 2 زدیم.بازوند با بیان اینکه در مجموع 6۳ هزار واحد احداثی نوع یک و نوع 2 در مناطق زلزله زده وجــود دارد، ادامه داد: در این زلزله 2۱ هــزار و ۰۰5 واحد کــه کامال تخریب و یا بخشی از آنها تخریب شده بود در قالب احداثی نوع یک تعریف شدند.وی عنوان کرد: احداثی نوع 2 نیز شــامل واحدهایی می شود که سازه های آنها ســرپا باشد و بتواند زلزله 6 ریشتری را نیز تحمل کند.استاندار کرمانشاه اعالم کرد: 2۱ هزار و ۰۰5 واحد زلزله زده روستایی که در زلزله کرمانشــاه به صورت کامل تخریب شده بودند تا مهر ماه تکمیل و به مردم تحویل داده شــدند.به گفته بازوند ، هم اکنون کار احداث ۷۱ هزار واحد مکسونی تخریبی زلزله زده غرب استان کرمانشاه به اتمام رسیده است.استاندار کرمانشــاه با بیان اینکه پس از زلزله کرمانشاه روند ساخت و ســاز در مناطق زلزله زده رونق گرفت، گفت: در کل شهرهای زلزله زده هشت هزار واحد تخریب شــد اما اکنون تنها در شهر سرپل ذهاب برای ۹ هزار و ۰۰6 پروانه ساخت صادر شده اســت.بازوند توضیح داد: در سرپل ذهاب خانه های شــهری که تخریب شــدند معدل طبقات آنهــا 2.۱ طبقه بود و اما اکنون معدل طبقات خانه هایی که در حال ســاخت هستند 8.۳ طبقه هســتند.وی با بیان اینکه پس از وقــوع زلزله تاکنون 5۳ هــزار و 5۳6 واحد مســکونی پیکنی شده اند، افزود: از این تعــداد واحــد تاکنون ۳۳ هــزار و ۱۰۱ واحد آرماتوربندی و 2۳ هزار و ۰84 واحد بتن ریزی شده اند.استاندار کرمانشاه عنوان کرد: همچنین 28 هزار و ۳۰4 واحد دارای اسکلت و 22 هزار و ۹54 واحد دیوار چینی شده اند.بازوند با بیان اینکه ۳2 هزار و ۷2۳ واحــد زلزله زده دارای سقف شده اند، گفت: گچ و خاک دیوارهای ۷۱ هزار و 446 واحد هم تاکنون به اتمام رســیده است. شوک گرانی رییس ســتاد مدیریت بحران استان کرمانشاه در بخش دیگری از صحبت های خود از گرانی مصالح به عنوان یک شــوک پیش روی روند بازســازی یاد کرد و گفت: شوک گرانی مصالح در روند بازسازی به اندازه یک زلزله به ما آسیب زد به عنوان مثال آهن به یک باره از کیلویی 2 هزار و ۰۰۱ تومان به چهار هزار و ۰۰۷ تومان افزایش قیمت داشت.استاندار کرمانشاه عنوان کــرد: برای اینکه روند گرانــی مصالح در روند بازسازی مناطق زلزله زده تاثیر نداشته باشند، آهن ارزان قیمت در مناطق زلزله زده توزیع شد و بنیاد مســتضعفان نیز ۰۷۱ هزار تن سیمان رایگان در مناطق توزیع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.