در تولید و واردات کاالهای اساسی و دارو مشکلی نداریم

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئیسجمهور در پایان نشست سران قوا با بیان دور جدید تحریمها هیچ تاثیری بر روند اقتصادی کشــور نداشــت، گفت: آمریکاییها هرچه تیر در ترکش داشتند، قبال علیه ملت ایران رها کرده بودند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حجتاالسالم حســن روحانی، رئیس جمهور در پایان نشســت مشترک سران ســه قوه تاکید کرد: مردم ایران یکبار دیگر با استقامت و ایستادگی خود، نقشهها و توطئههای آمریکاییها...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.