ارتباط دولت با مردم و مجلس ضعیف است

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: یکی از مشکالت بزرگ امروز کشور عدم تعامل کافی بین دولت و مردم اســت.محمد محمودی شاهنشین در گفتوگو با ایســنا درباره اینکه تعامل وزرا با مردم و آگاه ســازی مردم از برنامهها و اهدافشــان چقدر میتوانــد در تلطیف فضای جامعه موثر باشــد، بیان کرد: یکی از مشکالت بزرگی که امروز خود دولت نیز به آن اعتراف کرده اســت، این است که دولتمردان با مردم گفتمان ندارند.وی در ادامه اظهار کرد: گفتمان دولت با مردم به سخنان آقای رئیسجمهور مختص شده است که ایشــان به طور کلی مسائل را با مردم در میان میگذارد که در نهایت بعضی از آنها محقق نمیشود و اعتماد عمومی مردم را از دولت میگیرد. این امر نه تنها بین دولت و مردم دیده میشود بلکه در بین دولت و مجلس نیز به چشم میخورد.نماینده مردم شــهریار در مجلس گفت: دولتمردان در فاصله زمانی زیادی و برای سوال یا استیضاح وزرا در مجلس حاضر میشــوند. در غیر این صــورت هیچگاه خود به صورت داوطلبانه برای ارائــه برنامهها و اهداف به مجلس مراجعه نمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.