در تولید و واردات کاالهای اساسی و دارو مشکلی نداریم

رئیسجمهور در پایان نشست سران قوا:

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

رئیسجمهور در پایان نشســت سران قوا با بیان دور جدیــد تحریمها هیچ تاثیری بر روند اقتصادی کشــور نداشــت، گفت: آمریکاییها هرچه تیر در ترکش داشتند، قبال علیه ملت ایران رها کرده بودند. به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، حجتاالســالم حســن روحانــی، رئیس جمهور در پایان نشســت مشترک سران سه قوه تاکید کرد: مردم ایران یکبار دیگر با استقامت و ایســتادگی خود، نقشهها و توطئههای آمریکاییها را که فکر میکردند 3۱ آبان مبدایی برای رسیدن به آرزوهای نادرست شان نسبت به ملت ایران خواهد بــود، نقش بر آب کردنــد.وی با تبریک و تهنیت ماه ربیع المولــود به محضر ملت بزرگوار ایران و عاشــقان خاندان رسالت، گفــت: مردم ایران دقیقــا به عکس عمل کرده و با استقامت و ایستادگی خود کامال روشــن کردند این هیــات حاکمه آمریکا است که به فکر فشار و ظلم بر ملت ایران اســت.رئیس جمهور افزود: آمریکاییها با تحریمهــای نابجا و غلط خود و هدف قرار دادن سیستم بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر از اقالم صادراتی که مرتبط با درآمد و منابع کل کشور و واردات کاالهای اساسی اســت، میخواهند بر زندگی و معیشــت روزمره مــردم تأثیر منفی بگذارند.روحانی تاکید کرد: بنابراین، این حرف که آمریکا به دنبال فشار بر مردم نیست و به دنبال فشار بر نظام و حکومت اســت، کامال ناصحیح و نادرست اســت و خودشان در عمل این واقعیــت را آشــکار کردند.رئیسجمهور اظهارداشت: نکته دوم و بسیار مهم این بود که این دور تحریمی که به اصطالح آنها از پنجم نوامبر آغاز شد، هیچ تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشت، چون آمریکاییها هر چه تیر در ترکش داشــتند، قبال علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشــتند که ارایه کنند و لذا ناچار شدند یک لیســت بلندباالیی را درست کنند، از یک طرف نام بانکهایــی را ببرند از یک طرف شــعبات بانکهــا را اضافه کنند و از یک طرف نام یک شــرکت هواپیمایی را ببرند و از طرف دیگر شــماره ســریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه را پرکنند. ایــن شــیوه کار و نحوه این اعالم نشــان میدهد که هدفشان صرفا تاثیر روانی علیه ملت ایران است.روحانی با بیان اینکه نکته بعدی این بود که روشن شد آمریکاییهای نمیتوانند صادرات نفــت ایران را به صفر برسانند، تصریح کرد: مسئولین جمهوری اسالمی ایران از روز نخست میگفتند که آمریکا قادر نیست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و در مقابل آمریکاییها مرتب تکــرار میکردند که ما ایــن کار را انجام میدهیم، اما اخیرا خودشان اعتراف کردند که نمیتوانیم نفت ایران را به صفر برسانیم. روحانی تصریح کرد: استدالل آنها این بود که اگر نفت ایران را به صفر برسانیم، قیمت هر بشــکه نفت به 05۱ دالر افزایش پیدا میکند و این تبیین همان حرفی است که از روز اول گفتیم که آمریکا قادر نیســت، نفت ایران را صفر کند و در منطقه یا نفت همه صادر میشــود و یا اگــر نفت ایران متوقف شود، بقیه هم دچار مشکل خواهند بود.رئیسجمهور تاکید کرد: آمریکاییها به دلیل اینکه مورد هجمه افکار عمومی دنیا قرار گرفته بودند، ناچار شدند عقبنشینی دیگری را انجام دهند و بگویند که موضوع مواد غذایی، مسأله دارو و تجهیزات پزشکی استثناء است که البته حرف آنها نادرست است چراکه وقتی سیستم بانکی را تحریم میکنند، همــه چیز را تحــت تأثیر قرار میدهند.روحانی خطاب بــه ملت بزرگ ایران خاطرنشــان کرد: در زمینه کاالهای اساســی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشــکلی نداریم و انبارهای ما برای تامین کاالهای اساســی مــردم بــرای ماههای طوالنی، از همیشــه بیشــتر آمادگی دارد و برای تولیــد کاالهای اساســی، واردات کاالهای اساسی و دارو و سایر نیازمندیها، مشکلی نداریم.رئیس جمهور افزود: امروز بحمداهلل وضعیت تولید در کشــور نسبتاً شــرایط خوبی دارد و صــادرات در هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده اســت که افزایش به معنای، افزایش تولید و افزایش کســب و کار مــردم اســت.وی همچنین گفت: امســال توانســتیم پول گندمکاران را به موقع پرداخت کنیــم و این به معنای آن است که زندگی کشاورزان رونق میگیرد و برای ســال آینده نیز تمهیدات الزم در زمینه اقالم کشــاورزی و خرید تضمینی محصوالت مدنظر قرار گرفته است.روحانی اظهار کرد: از طرف دیگر امروز برای مردم روشن شد که تبلیغات آمریکاییها درباره 3۱ آبان و 5 نوامبر، صرفا یک تبلیغات در مسیر جنگ روانی بود و فشارهای اقتصادی کــه تبلیغ میشــد از این تاریــخ اعمال خواهد شــد، همان فشــارهای اقتصادی اســت که از ماهها پیش علیه ایران اعمال میکردنــد و باز هــم آن را ادامه خواهند داد.رئیسجمهور اضافه کرد: هر چه زمان بگذرد هم مسئولین برای جبران مشکالتی که برای مردم پیش آمده آمادهتر میشوند و هم مــردم استقامتشــان در برابر این توطئهها بیشــتر خواهد شد. آمریکاییها در ماههای آینده به خوبی خواهند فهمید که راه غلط و اشــتباهی را انتخاب کردند. این مســیر، ملت ایران را خسته نمیکند، ملــت را برای تولید بیشــتر و برای اینکه روابط نزدیکتر با همسایگان و کشورهای دوست داشته باشد، آماده میکند.روحانی در ادامــه تصریــح کرد: در جلســه امروز سران ســه قوه، در خدمت ریاست محترم مجلس شــورای اسالمی و ریاست محترم قوه قضائیه، یکی از مباحث مهم، بررســی آخرین وضعیت اقتصادی کشور و ترسیم نقشه راهی بود که باید برای ماههای آینده، طبق فرمایش و دستور مقام معظم رهبری، انجام شود.رئیسجمهور با بیان اینکه امروز راجع به این نقشــه راه و روابط نزدیکتر بــا همســایگانمان و همچنیــن روابط اقتصادیمان صحبت کردیم، خاطرنشــان کرد: در این نشســت روابــط اقتصادی با کشورهای دوست از شرق و غرب جهان را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و همچنین مشــکالت احتمالی که فــرا روی تولید و بانکهای مــا وجود دارد، از جمله مباحث این جلسه بود.وی افزود: این مباحث را در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی که به صورت هفتگی تشکیل میشود نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. روحانی در ادامه ســخنان خود اعالم کــرد که دولت اولین بســته حمایت غذایی را در ماه آبان به افرادی که مشــکالت بیشتری دارند و در فشار بیشتری هستند پرداخت خواهد کرد و ان شاء اهلل این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه مییابد تا بتوانیم مشکالتی که برای مردم پیش آمده است را تا حدی جبران کنیم.رئیسجمهور افزود: در بودجه ســال آینده نیز برای حقوق و دســتمزد پیشبینیهایــی میکنیم کــه بتوانیم تا حدی مشکالت اقتصادی را جبران کنیم. روحانــی ادامه داد: خدمــت ملت بزرگوار و عزیز اعالم میکنم کــه در ماه پربرکت ربیعالمولود و ایام والدت با سعادت پیامبر عظیمالشأن اسالم و امام صادق (ع) شرایط کشــور بهتر از ماههای گذشــته به پیش خواهــد رفت و ملت مــا در کنار وحدت، انسجام، یگانگی و یکپارچگی به مسیر خود ادامه خواهند داد و بهانههای آمریکاییها را از دســت آنها میگیرند.رئیسجمهور با بیــان اینکه آمریکاییها بــه دروغ ادعا میکنند ایران حامی مالی تروریسم است، گفت: همانطوری که ملــت ایران همواره در خط مقدم مبارزه با تروریســم بوده و از تأمین مالی برای گروهکهای تروریستی جلوگیری کرده اســت، امروز هم مصممتر در قوانیــن و مقررات خود بــر آن تأکید میکند و ایــن بهانههای واهــی را نیز از دست دشمنان خواهد گرفت.رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: دولت در حــال برنامه ریزی بــرای حل مشــکالت ارزی برخی اقشار جامعه و از جمله دانشجویان است و امیدواریم با پیشبینی که میکنیم از لحاظ ارزی و فروش نفت، شرایط ما از ماه جاری و ماه قبل بهتر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.