باید مسیر را به سمت اجرایی شدن قوانین پیش ببریم

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

یک نماینده سابق مجلس گفت: با اجرا شدن دقیق قانون منع به کارگیری بازنشستگان و استفاده از تجارب باتجربهها و نیروی جوانان ، شاهد تحوالت مهمی در عرصه مدیریت خواهیم بود. محســن علیمردانی در گفتوگو با ایسنا، در ارتباط با نزدیک شــدن به زمان اجرای قانون منع به کار گیری بازنشســتگان اظهار کرد: مواردی که در این قانون دیده شــده است ضمانت اجرایی باالیی دارد ، خیلی از بازنشســتگان با اجرایی شــدن این قانون باید از مشــاغل دولتی کنار بروند.وی ادامه داد: به نظر من ورود دیوان محاســبات و دســتگاه های ناظر بر این قانون با توجه به حساسیتهای مردمی کاری کرده تا به نسبت قوانین دیگر، قانون منع به کارگیری بازنشستگان بهتر و سریع تر اجرایی شود.این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: امیدوارم با دقیق اجرا شــدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان شاهد استفاده صحیح از ظرفیت جوانان باشیم.وی در بخش دیگری از ایــن گفتو گو ابراز عقیده کرد: نگاه من این اســت که کال در کشــور قوانین خوبی نوشته شــده، اسناد باالدستی ما هم دقیق و درست نوشــته شده است. وقتی من سند چشم انداز را مطالعه می کردم به این نتیجه رســیدم ما در بخش اجرا مشــکل داریم در حالی که در حوزه نوشــتن قانون، توانایی باالیی داریم.علیمردانــی تصریح کرد: من خیلی از دولتها را دیدم که به اسناد باالدستی اعتنایی نداشتند، مگر در جایی که مجبور بوده باشــند. دولت های ما اکثرا سلیقهای عمل کردند و مشــکالت امروز ما در اجرای قوانین همین موضوع است. به طور مثال یکی از برنامههای خوبی که داشــتیم کاهش حجم دولتها بود اما االن که این موضوع را رصد می کنیم میبینیم که با وجو دقیق نوشــته شدن قانون درست اجرا نشده است. وی ادامه داد: باید مسیر را به سمت اجرایی شدن قوانین پیش ببریم. برنامههایی که به عنوان سند باال دستی نوشته میشود را بایــد در حوزه اجرا رصد کنیم.این نماینده ســابق مجلس ســپس گفت: در خیلی از پیشرفتهای علمی مثل هستهای و نظامی نقش جوانان برجســته بوده است، همانطور که در پیروزی انقالب هم حضور جوانان بیبدیل بوده است. اگر این قانون درست اجرا شود با توجهه به توانایی و شجاعت جوانان شرایط کشور بهتر میشود.وی افزود: در شرایط فعلی می توان پیشبینــی کرد با بها دادن به جوانان وضعیت کشــور تغییر خواهد کرد همانطور که کشورهایی مثل کانادا با جوانگرایی شرایط کشور خود را بهبود بخشیدند.این فعال سیاسی با اشاره به ضرورت استفاد از نیروهای باتجریه در کنار نیروهای جوان گفت: بازنشســتگان تجارب خوبی دارند، اگر به عنوان مشاور از آنان اســتفاده کنیم می توانیم کنار نیروی جوانان با سرعت بیشتری امور کشور را پیش ببریم.وی در پایان گفت: انشاءاهلل با اجرا شــدن دقیق این قانون شاهد تحوالت مهمی در عرصه مدیریت خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.