ایجاد پارکینگ روباز مشارکتی برای 2 هزار خودرو در گرگان

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

شــهردار گرگان از ایجاد پارکینگ روباز مشــارکتی برای 2 هزار خودرو در این شــهر خبر داد و گفت: این پارکینگها با مشــارکت مردم و شــهرداری انجام شده و زمینهای بال اســتفاده دولتی و خصوصی سطح شهر تبدیل به پارکینگ عمومی شــهرداری شده اســت.به گزارش مرکز اطالعرســانی روابط عمومی شــهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در خصوص اقدامات انجام شده در راستای حل مشــکل ترافیک در شهر گرگان، اظهار کرد: در حال حاضر در حال اجرای طرح جامع حمل و نقل ترافیک جامع شهر گرگان هستیم که این طرح در دوره برنامه میان مدت قرار دارد.وی ادامه داد: شهر گرگان دچار عدم تعادل در توسعه اســت و ما در تالش هستیم توســعه متوازن را در تمام زمینههای اجرا کنیم و موضوع ترافیک هم یکی از مسائل بسیار مهم است که به تعادل بخشی توسعه بر میگردد.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: در این راستا 30 سایت گردشگری را بجز در ناهارخوران طراحی و جانمایی کردیم که شامل پیست موتورسواری، کارتینگ، شــهربازی مدرن در هزارپیچ، مجموعه بالنســواری و ســورتمه و مجموعههای گردشگری میشــود.دادبود بیان کرد: این اتفاق میتواند تمرکز زدایی را از ناهارخوران و النگدره ایجاد کند و به ســمت توســعه نقاط مختلف شــهر پیش برویم که در کنار توسعه گردشگری میتوانیم توسعه زیرساختها و اقدامات فرهنگی را کنار این طرحها در نقاط مختلف شــهر داشته باشیم.وی اضافه کرد: موضوع خروج ادارات از هســته مرکزی شهر هم در دستور کار قرار دارد و حداقل با پنج اداره بزرگ که ســاختمانهای آنها در مرکز شهر قرار دارد مذاکره کردهایم و در حال نتیجهگیری هستیم.شهردار گرگان تصریح کرد: این اتفاقات باعث کمک به حل معضل ترافیک و اجرای راهکارهای ترافیکی خواهد شــد که به موازات این طرحها مباحث ترافیکی هم دیده شده و مطالعات الزم آن در حال انجام است.دادبود گفت: برای اقدامات کوتاه مدت در رفع مشکالت ترافیکی با مشــارکت مردمی برای دو هزار خــودرو پارکینگهای روباز ایجاد کردهایم به صورتی که زمینهای بال اســتفاده شهروندان با مشارکت شهرداری به پارکینگ عمومی تبدیل شــده است.وی تاکید کرد: حتی با برخی از ادارات مذاکره کردیــم که در صورت امکان بعد از ســاعات اداری، پارکینگهای آنها به پارکینگ عمومی تبدیل شود.شــهرداری گرگان بیان کرد: ســاختمان اداره زندانهای سابق در خیابان پاسداران را با هماهنگی ادارهکل زندانها به پارکینگ عمومی تبدیل کردهایم.دادبود بیان کرد: ساخت پل عابر پیاده در نقطه پرخطر همانند کمربندی گرگان جانمایی شــده و برای انتخاب سرمایهگذار فراخوان دادهایم تا بتوانیم تعداد پلهای عابر پیاده را در کمربندی گرگان افزایش دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.