اجرای طرح بهسازی مساکن روستایی از حاشیه نشینی جلوگیری کرد

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان،خانی اظهار داشــت: بازسازی ســاالنه 200 هزار واحد مسکونی در روستاها با در اختیار گذاشــتن تســهیالت ارزان قیمت و وام های قرض الحسنه ای سبب شد که هم از حاشیه نشینی روستائیان و نیز از توسعه حاشیه نشینی در شهرها جلوگیری کنیم.وی بیان داشت: واگذاری زمین و ساخت ساالنه پنج هزار و 800 واحد مسکونی تا ســال 1404 در دستور کار بود که در بسیاری از مواقع بیش از این میزان کار بهســازی و نوسازی در یک سال صورت گرفته اســت.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان اصفهان با بیان اینکه تقریبا ساالنه هشت هزار واحد را نوسازی می کنیم، ادامه داد: امســال ساخت و بهسازی 9 هزار واحد مسکونی را در دست اقدام داریم.وی با اشاره به اینکه هر پنج سال یکبار تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز روستایی بررسی می شود و اینکه چه تعداد مسکن روســتایی باید مقاوم سازی شود و چه تعداد مسکن روســتایی غیر مقاوم داریم که امسال چهارمین دوره از این آمار گیری برگزار و از چند هفته پیش آغاز شده است، ادامه داد: وام هــای 25 میلیون تومانی با کمترین ســود را در اختیار روســتائیان قرار می دهیم که اقدام به ساخت و نوسازی مسکن کنند.خانی گفت: مقرر شده است که تا سال ‪85 ،1404‬ درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم سازی شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.