تنظیم شیوهنامه مشارکت خیران در موضوعات شهری گرگان

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

شهردار گرگان از تنظیم شیوهنامه مشارکت خیران در موضوعات توسعه شهری خبر داد و گفت: شــهرداری گرگان برای جلب مشارکتهای مردمی و استفاده از ظرفیــت خیران در موضوعات مختلف آمادگی کامــل دارد.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود اظهار کرد: یکی از اتفاقات بســیار خوبی که در این دوره در شــهرداری گــرگان آن را پیگیری کرده و به نتایج خوبی رســیدیم، موضوع جلب مشارکتهای مردمی و استفاده از ظرفیت خیران در موضوعات توســعه شهری است.وی ادامه داد: خوشبختانه نگاه خیرخواهانه مردم در موضوعات مختلف قابل تحســین است و با اقدامات انجام شده و آمادگی که در شهرداری گرگان برای جلب مشارکتهای مردمی و استفاده زا ظرفیت خیران وجود دارد توانستیم آمادگی اقدام خیرخواهانه خیران گرگانی در موضوعاتی همانند ســاخت نیمکت، ســاخت المان شهری، ساخت سرویس بهداشتی و موضوعات مشابه را جلب کنیم.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: شهرداری گرگان آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه موضعات مختلف در شــهر از هر مشــارکت و اقدام خیرخواهانه کوچک یا بزرگ حمایت کرده و از این ظرفیت خیران اســتفاده کند.دادبود بیان کــرد: این آمادگی وجود دارد تــا عزیز خیری که قصد اقدام خیرخواهانه دارد، برای یادبود و قدردانی از اقدام خیرخواهانه آن فرد، نام فرد خیر یا هر فرد دیگری که مد نظر خیر است را در مکان مناسب همان نقطه نصب کند.وی اضافه کرد: برای مثال خانواده شهیدی برای ســاخت المان در سطح شــهر گرگان اعالم آمادگی کردند که شهرداری گرگان این آمادگی را دارد برای قدردانی از این اقدام خیرخواهانه خانواده شهید، در صورت صالحدید خانواده، نام شــهید و یا هر فرد دیگر مد نظر آنها را روی المان نصب کند و این موضوع در دیگر موارد نیز قابل اجرا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.