موزه اشیاء وقفی در همدان گشایش می یابد

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

همدان- مجید ملکیان: مدیر کل اوقــاف و امور خیریه همدان گفــت: همزمــان بــا چهلمین اجــالس جهانی گردشــگری )UNWTO( در همدان و هفته وقف، موزه اشیاء وقفی در طبقه زیرین امام زاده عبداهلل به بهره برداری می رســد.حجت االسالم محمد کاروند در نشســت خبری با اصحاب رسانه افزود: اشیاء بسیار ارزشمند قدیمی، همچون کتاب های 700 ساله در برخی از بقاع متبرکه اســتان به صورت پراکنده وجــود دارد که با راه اندازی موزه اوقاف، این اشــیاء بــه صورت متمرکز برای نمایش عمومی در یک مکان ارائه می شــود.وی با بیان اینکه این موزه شامل اشیاء وقفی، اهدایی، نذری و کشفی است، اضافه کرد: در این موزه نزدیک به 450 شیء ارزشمند، طبقه بندی شده و نگه داری می شود.حجت االسالم کاروند افزود: بسیاری از آثار وقفی تاریخی در دست مردم وجود دارد که هنوز به دست ما نرسیده اســت و با راه اندازی این موزه از مردم دعوت می کنیم که برای حفــظ این آثار به اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان مراجعه کنند.وی با اشــاره به در پیش بودن هفته وقف اظهار داشــت: در این هفته نزدیک به 50 برنامه با شعار «وقف دسته جمعی» توســط اداره کل اوقاف و امور خیریه در دســتور کار قرار دارد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان برگزاری نشســت با اقشار مختلف جامعه و محفل انس با قرآن را از برنامه های هفته وقف برشــمرد و عنوان کرد: برپایی نمایشــگاه وقف در حاشیه نماز جمعه همدان و همچنین اجرای نیــت واقفین خیر اندیش در حوزه خدمات رسانی به مردم از دیگر برنامه های این هفته است. وی ادامه داد: عملیات تخریب، بازسازی و تجهیز بخش درمانی 32 تخت خوابی امام حسین (ع) مالیر نیز در این هفته آغاز می شود و در روز 22 بهمن به بهره برداری می رسد.حجت االسالم کاروند گفت: مرمت و بازســازی برخی امامزاده ها در شهرستان های استان نیز در دستور کار این هفته قرار دارد.وی با اشاره به اینکه در ســال گذشته 12 امامزاده تخریب، بازسازی و نوسازی شد، اظهار داشت: در یک سال گذشته 45 میلیارد ریال از محل موقوفات اســتان در حوزه سالمت هزینه شده است که بسیاری از آن به حوزه بیماران سرطانی و کلیوی تخصیص یافته است. همدان از اســتان های غنی در حوزه وقف است و 713 موقوفه منفعتی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.