لبنان سوخترسانی به هواپیماهای ایران را متوقف کرد

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

چنــد روز پس از اعــالم تصمیم شــرکت ترکیهای در توقف سوخترســانی به هواپیماهــای ایران در فرودگاههای این کشور، حاال شرکت لبنانی فعال در این زمینه نیز اعــالم کرده که به ایرالینهای ایرانی ســوخت نخواهد داد.مقصود اســعدی سامانی دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با ایسنا با تایید این خبر گفت: متاسفانه در روزهای گذشته صحبتهایــی در این زمینه مطرح شــده بود که در حال حاضر به مرحله اجرا رسیده و فعال ایرالینهای ایرانی توان ســوختگیری در فرودگاههای لبنان را ندارند. این تصمیم در حالی گرفته شــده که لبنان در قیاس با ترکیه مقصد محدودتری برای مســافران ایرانی به شــمار میرود هر چند پروازهای برنامهای میان دو کشــور در طول ســالهای گذشته همواره برقرار بوده است.دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی همچنیــن دربــاره آخرین وضعیت سوخترســانی هواپیماهای ایرانی در ترکیه نیز گفت: متاســفانه با وجود انجام مذاکرات هنوز این مشــکل حل نشده و ایرالینهای ما نتوانســتهاند در ترکیه سوخت مورد نیاز خــود را دریافت کنند.به گفته وی، حتی زمانی که شرکتهای ایرانی این پیشنهاد را ارائه کردند که سوخت مورد نیازشــان را به شکل نقدی خریداری کنند نیز شــرکت ترکیهای از این موضوع خودداری کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.