سکوت مشتریان نفت ایران درباره برنامه جدید خرید

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

آمریکا دوشنبه هفته گذشته تحریمها علیه صادرات نفت ایران را آغاز کرد، با این حال به دلیل ترس از جهش قیمتها به هشت خریدار بزرگ برای ادامه واردات معافیت داد. به گزارش ایسنا، این خریداران شامل چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه بودند که بر اســاس آمار بازرگانی، مقصد حدود 5۷ درصد از کل صادرات نفت ایران هســتند و برای خرید نفت از تهران به مــدت ۰8۱ روز دیگر معافیت گرفتند. واشنگتن و دریافتکنندگان این معافیت به استثنای ترکیه، درباره میزان نفتی که اجازه دارند وارد کنند یا شرایط قراردادهایی که میتوانند انجام دهند مطلبی افشا نکردهاند. فاتح دونمــز، وزیر انرژی ترکیه، روز جمعه اظهــار کرد: ترکیــه معافیت حــدود 5۲ درصدی از تحریمهــای نفتی آمریکا علیه ایران دریافت کرده که به حدود سه میلیون تن نفت در ســال بالغ میشــود. دونمز در مصاحبه با شــبکه تلویزیونــی ان تی وی گفت: پاالیشــگاه نفت توپــراس در حال بررســی منابع جایگزین بــرای اجتناب از مشــکالت بازار است. وی گفت: 5۲ درصد رقم تقریبی بــوده و آنکارا هنوز آمار دقیق را دریافت نکرده اســت.وزیر انرژی ترکیه همچنین اظهار کرد: این کشــور همچنان قراردادی بــرای خرید گاز طبیعی از ایران به مدت پنج تا شــش سال دارد و آنکارا به خرید گاز از ایران ادامه میدهد.رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، سهشــنبه هفته گذشــته گفتــه بود: این کشــور از تحریمها حمایــت نخواهد کرد، زیرا هدف آنها برهم زدن توازن جهان اســت.در این بین، ســخنگوی وزارت خارجــه هند روز جمعه اظهار کرد: هند ســرگرم بررســی جزییات معافیتهایی اســت که از ســوی آمریکا به این کشــور داده شده و به دهلی نــو اجازه میدهد بــه واردات نفت از ایران ادامه دهــد. رامیش کومار اظهار کرد: ما از اینکه آمریکا نیاز ما برای امنیت انرژی را به حساب آورده است قدردانی میکنیم. هند واردکننده بزرگ نفت ایران است و واردات از این کشــور برای امنیــت انرژی ما حائز اهمیت اســت.از سوی دیگر رویترز به نقل از ســه منبع آگاه گزارش کرد: یک هیات کره جنوبی شــامل خریــداران نفت برای مذاکــره در خصوص از ســرگیری واردات نفت ایران پس از توقف ســه ماهه به ایران سفر خواهند کرد.کره جنوبی یکی از هشت کشوری اســت که به مدت ۰8۱ روز برای واردات نفت ایران معافیت گرفته و میتواند حداکثر ۰۰۲ هزار بشکه در روز نفت ایران که عمدتا میعانات است وارد کند.این کشور آسیای شــمالی بیش از اینکه وارداتش را در ســپتامبر بیش از بازگشت تحریمهای آمریکا متوقف کند، سومین خریدار بزرگ نفت ایران بود. بر اساس محاسبات رویترز از آمار شرکت ملی نفت کره، واردات میعانات کره جنوبی از ایران در فاصله ژانویه تا اوت به 95۱ هزار و ۰۷۷ بشــکه در روز رسید که حدود 9۴ درصد در مقایسه با ۱۳ هزار و 885 بشــکه در روز در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.در حالی که معافیتی که به کره جنوبی داده شــده چراغ سبزی برای از ســرگرفتن واردات نفــت به ایران اســت، اما بــه گفته منابع آگاه، مســائلی مانند پرداخت، حمل و بیمه محموله باید مشخص شود.یکی از این منابع آگاه اظهار کرد: حجم واردات به مذاکرات آتی بستگی دارد و قیمت نفت یک مسالهی کلیدی به حساب میآید.ایتالیا و ترکیه طی دو سال گذشته حدود ۰۰۲ هزار بشکه نفت از ایران وارد کردند، در حالی که واردات یونان کمتر از ۰۰۱ هزار بشکه در روز بوده است. ایتالیا و یونان خریدشــان از ایران را در هفتههای اخیر بــه طور کامل متوقف کــرده بودند. معافیت داده شــده به این کشورها بازار را متعجب کرد و منابع بازرگانی میگویند این کشورها اکنون سرگرم بررسی از سرگیری واردات از ایران هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.