توزیع نفت گاز با استاندارد یورو ۵ در استانهای شمالغرب کشور

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

تبریز - ماهان فالح: در راستای اجرای تعهدات وزارت نفت جهت کاهش آالیندگی زیســت محیطی فرآورده نفت گاز با اســتاندارد یورو 5 از مهرماه ۷9۳۱ در گستره عملیاتی شمالغرب کشور توزیع می گردد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ابوالفضل روح اللهی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی با اشــاره به توزیع فرآورده نفت گاز یورو 5 در جایگاههای استانهای شمالغرب کشور گفت: این فرآورده از مهرماه ۷9۳۱ روزانه حدود یک میلیون و هفتصد هزار لیتر و از آبان ماه سال جاری بیش از سه میلیون لیتر در شــرکت پاالیش نفت تبریز تولید و در گستره عملیاتی شمالغرب کشور توزیع می گردد. وی درادامه افزود: نفت گاز یورو 5 با هدف کاهش آالیندگی زیست محیطی، عالوه بر جایگاههای عرضه مواد نفتی اســتان آذربایجان شــرقی در جایگاههای مستقر در محورهای مواصالتی استانهای اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی، گیالن و کردستان نیزعرضه می گردد. مدیر منطقه آذربایجان شرقی با اشــاره به افزایش توزیع نفت گاز یورو 5 از آبان ماه ســال جاری به میزان سه میلیون لیتر در روز، یادآورشــد: در راســتای عمل به تعهدات وزارت نفت در کاهش آالیندگی سوخت های فسیلی، این مهم گام ارزشمند دیگری در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی استانهای شمالغرب کشوربه ویژه کالنشهر تبریز است. ابوالفضل روح اللهی همچنین از کاهش ۷9 درصدی مصرف نفتکوره در شــش ماهه اول سال ۷9 در استان خبر داد و گفت: با توجه به توقف استفاده از نفتکوره در نیروگاههای استان و بهره مندی از گاز طبیعی در این واحدها و سایر مصرف کنندگان عمده، شاهد کاهش چشمگیر آالیندگی زیست محیطی در استان می باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.