احداث آب انبار برای تامین پایدارآب شرب 1440 واحد مسکن مهر در نائین

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

درسال جاری در راستای اجرای اقدامات پدافند غیرعامل، آب انبــاری به ظرفیت ۲ هزار متر مکعب به منظور تامین پایدارآب شرب ساکنان ۰۴۴۱ واحد مسکن مهر شهرستان نائین احداث شد.مدیر آبفا نایین گفت: در سال جاری جهت اجرای اقدامات پدافند غیرعامل برای دسترســی پایدارســاکنان ۰۴۴۱ واحد مسکن مهر نائین به آب شرب ،آب انباری به سبک سنتی احداث گردید.این در حالیســت که در فرهنگ مردم نائین بهره گیری از آب انبار در مواقع ضروری از دیر باز تا کنون دیده شــده است. حســن میری گفت: در حال حاضر آب شرب ساکنان مسکن مهر از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ و منابع داخلی تامین می شود.این درحالیست که وقوع خشکسالی های اخیرموجب شده که شهرستان نائین در فصل گرم برای تامین آب شرب با چالش هایی مواجه شود. وی وجود آب انبارها را در شهرســتان نائین غنمیت دانست و عنوان کرد:هم اکنون 8۴ باب آب انبار در شهرســتان نائین در مدار بهره برداری قراردارد که مردم عمدتا در فصل گرم ســال آب شرب خود را از طریق همین آب انبارها تامیــن می کنند.مدیرآبفا نائین اعالم کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته ۳۲ هزارمترمکعب حجم ظرفیت آب انبارها ی تحت پوشــش آبفا نائین می باشد در حالیکه تخمین زده شده که بیش از ۰۰۱ باب آب انبار در شهرستان نائین وجود دارد که در اختیار مالکان قراردارد.وی با بیان اینکه در ســالهای گذشته خیرین اقدام به احداث آب انبار در شهرســتان نائیــن نمودند عنوان کرد: در ســالهای اخیر افزایش دما و نیز کاهش بارندگی ها ،دسترسی کویرنشینان را بــه آب با محدودیت های مواجه نموده براین اســاس برخــی از خیرین اقدام به احداث آب انبار در این شهرســتان نمودند.میری تصریح کرد:در چند سال گذشــته بیش از ۴ باب آب انبار توسط خیرین در شهرستان نائین احداث شد بطوریکه ۲ باب آب انبار هرکدام به ظرفیت ۲ هزار متر مکعب در شهر نائین و دو باب دیگر هرکدام به ظرفیت ۰۰5۱ متر مکعب در شهرهای انارک و بافران توسط خیرین احداث شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.