آغاز عملیات لولهگذاری جابه جایی کلکتور اصلی فاضالب شهر

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

به گزارش اداره ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری اراک؛ در راســتای ادامه عملیــات اجرایی و رفع معارضین پروژه تقاطع غیرهمســطح ورزش، عملیات لولهگذاری جابجایی کلکتور اصلی فاضالب شهر در تقاطع غیرهمسطح میدان ورزش تحت نظارت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شــهری از دیروز آغاز گردیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.