کمبود دان سبب رشد قیمت گوشت مرغ شد

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشــتی ایران علت افزایــش مجدد قیمت گوشت مرغ را کمبود دان و کاهش عرضه این محصول به بــازار عنوان کرد و گفت: کمبود دان نگرانــی هایی را بــرای تولیدکنندگان ایجاد کرده اســت.به گزارش ایرنا و با وجود تاکید مســئوالن وزارت جهادکشاورزی در تامیــن نهاده های مورد نیــاز صنعت دام و طیور کشور و تخصیص ارز دولتی به آن، اما دست اندرکاران صنعت طیور از ناکافی بودن توزیع دان گالیه دارنــد و آن را علت اصلی کاهش تولیــد و افزایش قیمت مرغ در بازار می دانند.تازه تریــن آمار گمرک جمهوری اســالمی نیز نشــان می دهد در هفت ماهه نخست امســال چهار میلیون و 755 هزار و 536 تــن ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 6۰1 میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 21 درصد رشد داشت؛ برهمین اساس نهاده های دامی صدرنشین محصوالت وارداتی به کشور شده اســت.البته به تازگی صادرات گوشــت مرغ با شــرط تامین بازار داخلی رفع ممنوعیت شــد که برخی کارشناسان بر این باورند که آزادسازی صادرات تاثیری در قیمت گذاری گوشــت مرغ بازار داخلی نخواهد داشــت. براســاس آمارها، ســالیانه ۰۰1 میلیون تن گوشــت مرغ در سطح جهان تولید می شود که نزدیک به ۰1 میلیون تن آن در مبادالت تجاری قرار می گیرد؛ از این رقم حدود ســه میلیون تن آن به مصرف همســایگان ایران می رسد؛ عراق هر ســال بیش از ۰46 هزار تن و عربســتان ۰۰8 هزار تن مرغ وارد می کننــد، در حالــی که ایــران ظرفیت تولید نزدیک 3 میلیون تن گوشــت مرغ را دارد. طبق آمارها ســالیانه 2 میلیون و ۰۰3 هزار تن گوشــت مرغ در ایران تولید و عرضه می شــود که تامین کننده نیاز داخلی است؛ در سالهای اخیر سالی ۰۰1 هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشــورهای هدف صادر می شــد.پس از بروز نوســان های ارزی در ابتدای امسال، دولت حمایت از تولید داخل و کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داد و اقدام به تخصیص ارز یارانه ای ۰۰24تومانی برای نهاده های تولید از جمله کنجاله سویا، ذرت کرد اما با این وجود، دســت اندرکاران صنعت طیور می گویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، قیمت گوشت مرغ را تحت تاثیر قرار داده اســت.به همین دلیل با اینکه در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشــت مــرغ را برای مصرف کنندگان هشــت هزار و 175 تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های اخیر نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در خرده فروشــی ها به هر کیلوگرم بین ۰1 تا 11 هزار تومان رسیده بود.در این پیوند «محمد یوسفی» روز شــنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنــگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اکنون دان مورد نیاز صنعت طیور در کشور موجود است اما به دلیل مشکالتی در سیســتم حمل و نقل و 2 برابر شدن کرایه حمــل بار با معضل توزیع آن در اســتان ها مواجه هســتیم.وی اظهار داشت: از ۰2 روز پیش قرار بود محموله نهــاده های طیور از بنادر بارگیری و بین استان ها توزیع شود اما هنوز این مهم رخ نداده است.این مقام صنفی گفت: به دلیل کمبود دان، مرغ رشــد الزم

را ندارد و با ســرعت کمتری به بازار عرضه می شود که همین کاهش عرضه در افزایش قیمت این محصول موثر اســت.وی تصریح کرد: اکنــون قیمت هر کیلوگــرم کنجاله ســویا در بندر ۰۰52 تومان و ذرت ۰۰21 تومان است که با احتساب کرایه حمل ۰۰2 تومانــی بابت هر کیلوگرم از این اقالم، بهای هر کیلو کنجاله ســویا ۰۰72 تومان و ذرت ۰۰41 تومان تمام می شود؛ این درحالیست کــه پیش از این قیمت حمــل هر کیلوگرم ذرت و کنجاله سویا ۰۰1 تومان بود.وی رفع مشــکل تامین دان در کشور را تخصیص و انتقــال به موقع ارز و سیســتم حمل و نقل دانست و ادامه داد: اکنون برخی کشتی های حمل نهاده های دام و طیور در بنادر کشور پهلو گرفته اند اما به دلیل تخصیص نیافتن به موقع ارز و سیســتم حمل و نقل در بنادر باقی مانده اند.رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشــتی ایران تصریح کرد: نگرانی تولیدکنندگان برای کمبود دان ممکن است منجر به کاهش جوجه ریزی در واحد شود که ادامه این روند بر قیمت مرغ در بازار اثرگذار اســت.وی اظهار داشت: البته دولت برای توزیع نهاده هــای دام و طیور در کنار حمل و نقل جاده ای، شرایط را برای استفاده از حمل و نقل ریلی نیز فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.