موفقیت ایران در کارآفرینی در آستانه تحریم

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

در شــرایطی که آمریکا و هم پیمانانش جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده و تمام قوای خود را برای تحت فشــار قرار دادن و انزوای سیاسی جمهوری اسالمی به کار گرفته است درخشش ایران در مراسم توسعه کارآفرینی جهان اسالم در مالزی از میان 57 کشور اســالمی دنیا در راستای ترویج و توسعه تجارت بین کشورهای اسالمی، برگ برنده ای برای نشان دادن اقتدار ایران در حوزه توسعه اقتصادی، تجارت بین الملل و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و نیز فرصتی برای اتحاد کشورهای اسالمی در مسیر دور زدن تحریم های آمریکا و حذف دالر از مبادالت تجاری است. در این مراسم دکتر مهدی کریمی تفرشی به عنوان نماینده ایران موفق به دریافت جایزه کارآفرین برتر جهان اسالم شد و افتخاری دیگر در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسالمی با دستان غیرتمند ســربازان حوزه تولید، صنعت و کارآفرینی که در اوج فشــارها و تحریم ها با تمام نیرو و توان در چرخاندن چرخ دنده های صنعت و رونق تولید و کسب و کار، خالصانه و بی ادعا کمر همت بسته اند رقم خورد.مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاریهای اسالمی که مقر آن در مالزی است، در راستای ترویج و توسعه تجارت بین کشورهای اسالمی، پس از ارزیابی نامزدهایی از 57 کشور اسالمی توسط شورای عالی داوران بینالمللی، 38 نفر از مدیران برتر را از سراسر دنیا به عنوان برندگان جایزه توسعه کارآفرینی جهان اسالم انتخاب و معرفی کرد که نام دکتر مهدی کریمی تفرشــی که به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران موفق به کسب این جایزه شد در این میان به چشم می خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.