985 واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشت

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون 985 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور به چرخه تولید بازگشتند و برای 15 هزار و ۰۰5 نفر ایجاد شغل شده است.به گزارش ایرنا، «محمدعلی عزیزمحمدی» افزود: میزان واگذاری زمین برای واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی از ابتدای سال تاکنون به لحاظ تعداد قراردادهای منعقده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۰5 درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد: امسال بیش از 2 هزار و 756 قرارداد مبادله شده و در این مدت 926 هکتار زمین برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده است.عزیزمحمدی واگذاری زمین برای واحدهای تولیدی را یکی از مهمترین شاخصهای بیانگر هدایت سرمایهها برای سرمایه گذاری در امر تولید دانست و گفت: از ابتدای امسال بیش از یکهزار واحد صنعتی با اشتغال حدود 17 هزار نفر به صورت مستقیم در شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده است.معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: اکنون در 6۰8 شهرک و ناحیه صنعتی زمین با امکانات زیربنایی برای استقرار واحدهای صنعتی به متقاضیان در دست واگذاری است.وی افزود: با راه اندازی مجدد واحدهای راکد و بهره برداری از واحدهای جدید در مجموع برای بیش از 32 هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.عزیزمحمدی درباره برنامه های سازمان صنایع کوچک در سال حمایت از کاالی ایرانی گفت: این سازمان عالوه بر تامین امکانات زیربنایی و سخت افزاری در شهرکها و نواحی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه، برنامههای جامعی نیز در حوزه صنایع کوچک در دستور کار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.