کمتر از یک چهارم ارز واردات از نیما تامین شده است

همتی در همایش استانداران کشور:

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

رئیس کل بانک مرکــزی با اعالم اینکه در هفت ماهه گذشــته کمتر از هفت میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات از سامانه نیما تامین شده است، ابراز امیدواری کرد با تصمیم های اتخاذ شده، عرضه ارز توسط صادرکنندگان به زودی افزایش یابد.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی «عبدالناصرهمتی» دیروز(شــنبه) در همایش استانداران سراسر کشور، افزود: در این مــدت 31 میلیارد دالر برای واردات کاالها و خدمات، ارز تامین شــده است که بیــش از 23 میلیارد دالر آن توســط بانک مرکزی بود.«٠1 میلیــارد دالر از ارز تامین شده، برای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.» شاه کلید توسعه اقتصاد، صادرات به 15 کشور همسایه رئیس کل بانک مرکزی به شرایط جغرافیایی کشور و وجود 16 استان مرزی اشاره کرد و گفت: افزایش صادرات به 15 کشور همسایه، «شاه کلید توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلــی اســت.»وی در عین حــال، ایجاد هماهنگــی بین بانک مرکــزی و وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای مدیریت صادرات در استان های مرزی را ضروری دانست.رییس شورای پول و اعتبــار گفت: صــادرات وقتی برای کشور مفید است که موجب ورود ارز یا کاال به کشور شود. تهمیدات جدید برای بازگشــت ارز صادراتی همتی، صــادرات ریالــی را همانند خروج ســرمایه از کشور دانســت و گفت: بزودی تمهیدات در نظر گرفته شده برای چگونگی برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد، اعــالم می کنیم.رئیــس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماه اول امســال 27 میلیارد دالر بوده و نسبت به ســال گذشــته بیش از 13 درصد رشد داشت.وی گفت: برنامه آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی کشور شکست خورد؛ بنابراین با هشت کشوری که معافیت خرید نفت از ایــران را گرفته اند، مذاکره جدی و مثبت خواهیــم کرد.به گزارش ایرنا، آمریکا که پیشــتر اعالم کرده بود از چهارم نوامبر 13( آبان) هیچ کشــوری اجازه ندارد حتی یک بشکه نفت از ایران خریداری کند، پس از مواجه شــدن با مخالفت های جهانی از موضع خود عقب نشینی و هشت کشور را از تحریم های نفتی معاف کرد.ترکیه، تایوان، کره جنوبی، ایتالیا، یونان، چین، هند و ژاپن کشورهایی هســتند که وزارت خزانه داری آمریکا به طور رسمی آنها را از تحریم نفتی خود معاف کرده اســت.تحریم های آمریکا علیه تهران که شامل تحریم واردات نفت و تبادالت با بانک مرکزی ایران می شــود، از روز دوشنبه ٤1 آبان به اجرا درآمدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.